Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Welkom bij onze kerk

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Van de kerkenraad november/december 2017

In de vergadering van 27 november jl. heeft de beleidsplancommissie aan de kerkenraad verteld over de belangrijkste onderdelen van het beleidsplan 2018-2021. De opmerkingen en vragen van de kerkenraadsleden worden verwerkt. Tijdens de kerkenraadsdag in februari zullen we er verder over praten. De beleidsplancommissie zal de gemeenteleden ook op de hoogte houden.

De begroting 2018 van onze protestantse gemeente en de begroting 2018 van de diaconie zijn in de kerkenraadsvergadering besproken en voorlopig vastgesteld. De begrotingen zijn verkort in Onderweg gepubliceerd en bij de scriba ter inzage gelegd. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de begrotingen. De begrotingen zijn nu definitief vastgesteld.

De kerkenraadscommissie GB heeft toestemming gevraagd om een nieuwe ouderling-kerkrentmeester én een nieuwe diaken te gaan zoeken. De heer P. Zevering heeft om gezondheidsredenen besloten af te treden als kerkrentmeester en ontheffing te vragen uit het ambt m.i.v. 1 januari 2018. In september is hij al afgetreden als kerkrentmeester. De kerkenraad heeft de heer Zevering ontheffing uit het ambt verleend. De kerkenraad is hem zeer erkentelijk voor al het werk dat hij gedurende vele jaren gedaan heeft.Door de plotselinge ziekte van de heer K. Samplonius (de enige GB diaken) is de kerkenraadscommissie zich des te meer bewust geworden van de fragiele situatie. Dat is de achtergrond van het verzoek om een tweede diaken te mogen zoeken. Gezien de omstandigheden heeft de kerkenraad ingestemd met het verzoek van de kerkenraadscommissie GB.

De kerkenraad heeft de heer Wim de Groot benoemd tot kerkrentmeester.

In 2016-2017 is zowel voor de kerk als voor het Lichthuis een veiligheidsplan opgesteld. In het verlengde daarvan wordt een calamiteitenteam gevormd, dat in voorkomende gevallen het woord zal voeren namens de PGWD en voor iedereen het aanspreekpunt zal zijn. Het calamiteitenteam bestaat uit preses en scriba van de kerkenraad en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Atie de Vries, scriba