Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Welkom bij onze kerk

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Van de kerkenraad oktober-december 2018

Van de kerkenraad, oktober - december 2018


Het College van Kerkrentmeesters heeft voor de Grote Kerk en voor het Lichthuis een Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV) opgesteld. Daarin staat o.a. wat je moet doen in verschillende noodsituaties, bv. wanneer iemand onwel wordt of als er een gaslek is of brand. Wat je moet doen, wanneer het gebouw ontruimd moet worden. Ook de belangrijke telefoonnummers van huisartsen, brandweer etc. staan erin. Alle mensen, die in zo'n situatie een taak hebben, zijn op de hoogte van de instructies. In verkorte vorm zijn de calamiteiteninstructies aanwezig in de kerk en in het Lichthuis.
De kerkenraad heeft zowel het IPV voor de kerk als het IPV voor het Lichthuis vastgesteld.

De restauratie van de consistoriekamer en van de oude kerkvoogdijkamer is een onderwerp, dat de speciale aandacht van het College van Kerkrentmeesters heeft. De kerkenraad is op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. De kerkenraad heeft ingestemd met de volgende stappen, die het College van Kerkrentmeesters hiervoor wil zetten. Het College van Kerkrentmeesters zal u op de hoogte houden.

In het kader van de uitwerking van het beleidsplan 2018-2021 hebben we de nieuwe (vergader)structuur, die is ingevoerd naar aanleiding van het vorige beleidsplan (2014-2017), geëvalueerd. Eén van de onderdelen van die evaluatie was het aantal kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad vergadert nu vier maal per jaar. De agenda is daardoor vaak (te) lang. Het is beter om voortaan per jaar een extra vergadering te plannen, d.w.z. vijf vergaderingen. Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst met het oog op voortzetting van het geloofsgesprek.

Het eredienst- en collecterooster voor 2019 is vastgesteld.
De diaconie zou graag gedurende het seizoen meer flexibiliteit willen hebben om –bv. bij een grote (natuur)ramp- snel in actie te kunnen komen en te kunnen beslissen om de bestemming van een diaconiecollecte te wijzigen. De kerkenraad geeft de diaconie toestemming om in zo'n geval de bestemming van een geplande diaconiecollecte aan te passen.

De begroting 2019 van onze protestantse gemeente en de begroting 2019 van de diaconie zijn in de kerkenraadsvergadering van 26 november jl. besproken en voorlopig vastgesteld. De begrotingen zijn verkort in Onderweg gepubliceerd en bij de scriba ter inzage gelegd. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de begrotingen. De begrotingen zijn nu definitief vastgesteld.


Atie de Vries, scriba