Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Van de kerkenraad januari-maart 2019

* U heeft het waarschijnlijk al gehoord: ds. Hage heeft op 3 maart jl. na afloop van de dienst meegedeeld, dat zij op zondag 1 september as. afscheid neemt van onze protestantse gemeente. In de rubriek 'Van de predikanten' (in Onderweg) vertelt ze daar meer over. De kerkenraad denkt na over de consequenties en alle aandachts- en actiepunten voor de komende tijd. We houden u op de hoogte! Noteert u alvast de datum van de afscheidsdienst: zondag 1 september 2019!
* Voor de post van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben we een postbus. Vanuit het college van kerkrentmeesters kwam de vraag of we de postbus nog wel nodig hebben. Het Lichthuis kan ook gebruikt worden als postadres van de PGWD. We hebben daarmee ingestemd. In de loop van 2019 zal postbus 5053 opgezegd worden. Het postadres van de PGWD wordt dan: Waagplein 10, 1381 XP Weesp.
NB postbus 5090 van de diaconie blijft op verzoek van de diaconie gehandhaafd.
* De Evangelisch-Lutherse Synode wil graag contact houden met de Lutheranen in Nederland, zowel de Lutheranen in Lutherse Gemeenten als die in gefuseerde gemeenten. Daarbij gaat het om "kennismaking, omzien naar elkaar en het weet hebben van wat de ander bezighoudt." Omdat bij de fusie in Weesp ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente betrokken was, heeft de Evangelisch-Lutherse Synode ons de vraag voorgelegd of de voormalig Lutheranen in onze gemeente belangstelling hebben voor een gesprek met afgevaardigden van de ELS. Hierbij leggen we die vraag aan alle voormalige Lutheranen voor: stelt u prijs op een gesprek? We horen uw reactie graag vóór 1 april as.
* Elk jaar worden de jaarstukken en de financiële administratie zowel van onze protestantse gemeente als van de diaconie gecontroleerd door de financiële controle commissie. Deze commissie bestaat uit drie leden, waarvan er jaarlijks één aftreedt en er dus ook jaarlijks een nieuw lid bij komt. Dit jaar bestaat de financiële controle commissie uit mw. Jantine Galesloot, de heren Wim Koole en Harm Boer.


Atie de Vries, scriba