Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Redactiestatuut

Hieronder vindt u het redactie statuut van het kerkblad Onderweg en van de website

Artikel 1    Inleiding
De PKN-gemeente Weesp en Driemond communiceert via het kerkblad “Onderweg” en de websites “www.pknweespdriemond.nl” en “www.kerksite.nl”, hierna samen te noemen “media”.

Artikel 2    Doelstelling
Het gebruik van de media heeft tot doel het Gemeente van Christus zijn te ondersteunen en aan onze omgeving bekend te maken waar onze gemeente voor staat.

Artikel 3    Doelgroep
a.    De doelgroep van de website bestaat uit de leden van de PKN-gemeente en het algemene publiek.
b.    De doelgroep van het kerkblad bestaat uit de leden van de PKN-gemeente.

Artikel 4    Middelen
Deze doelstellingen worden bereikt door:
a.    de bezoekers van de websites en de lezers van het kerkblad zo goed mogelijk te informeren over wat er zich in de PKN gemeente te Weesp en Driemond afspeelt
b.    zorg te dragen voor vorming en toerusting door middel van meditatieve bijdragen  en/of informatieve artikelen.
c.    publiceren van berichten/artikelen over wat er op kerkelijk terrein regionaal, landelijk en wereldwijd aan de orde is.

op een manier die een breed publiek aanspreekt
d.    en door vermelding van welke contactpersonen voor welke activiteiten benaderd kunnen worden.

Artikel 5    Kwaliteit
Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, dienen de media qua opbouw, stijl en inhoud van een zeker professioneel niveau te zijn.

Artikel 6    De redacties
a.    De redacties van de media worden elk gevormd door een redactieraad van minimaal drie personen, die een zo goed mogelijke representatie zijn van de gemeente.
b.    De redactieleden worden benoemd door de kerkenraad.

Artikel 7    Verantwoordelijkheden van de redacties
a.    Voor de inhoud en vormgeving is de redactie verantwoordelijk.
b.    De media vallen onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
c.    De redacties leggen – achteraf – verantwoording af aan de kerkenraad.

Artikel 8    Bevoegdheden van de redacties
De redacties van de media zijn bevoegd tot
a.    het redigeren, inkorten of aanpassen van ingeleverde bijdragen
b.    het op een door de redactie te bepalen moment plaatsen van bijdragen
c.    het niet plaatsen van bijdragen

Artikel 9    Afleggen verantwoording aan gemeenteleden
De redacties beantwoorden alle reacties t.a.v. inhoud en vormgeving van de media.

Artikel 10    Interactie
a.    In het kerkblad wordt niet gediscussieerd.
b.    De websites kunnen bij voldoende draagvlak en interesse tijdelijk of permanent ruimte bieden voor interactie en discussie. Mocht daartoe worden besloten, zal vooraf een reglement worden opgesteld door de redactie.

Artikel 11    Beroep
Vragen, problemen en geschillen die de redacties niet kunnen oplossen, worden voorgelegd aan het moderamen.

Artikel 12    Aanlevering bijdragen
a.    Bijdragen voor de media kunnen worden gestuurd naar de (e-mail)adressen die in het Colofon van Kerkblad Onderweg zijn aangegeven, en ook te vinden zijn op de websites.
b.    Voor bijdragen aan het kerkblad dienen de aanlevermomenten, zoals gepubliceerd in de media van de kerk, in acht te worden genomen.

Artikel 13    Jaarplanning en verschijningsfrequentie kerkblad
a.    De kerkbladredactie stelt een jaarplanning op die in de media van de kerk zal worden gepubliceerd.
b.    Het kerkblad verschijnt gewoonlijk met een frequentie van één keer per drie weken, soms met een frequentie van één keer per vier weken.

Artikel 14    Wijziging statuut
De redacties van de media kunnen voorstellen tot wijziging van het statuut voorleggen aan de kerkenraad. Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of afwijzen.
Het van kracht zijnde statuut is aanwezig en opvraagbaar bij de redactieleden van de media en bij het moderamen van de kerkenraad.