Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Redactiestatuut

Redactiestatuut voor kerkblad en website van
de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

 

 

Artikel 1 Inleiding

 

De Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond communiceert via het kerkblad "Onderweg" en de website "www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl" (www.pgwd.nl) hierna samen te noemen "media".

 

 

Artikel 2 Doelstelling

 

Het gebruik van de media heeft tot doel het Gemeente van Christus zijn te ondersteunen en aan onze omgeving bekend te maken waar onze gemeente voor staat.

 

 

Artikel 3 Doelgroep

 1. De doelgroep van de website bestaat uit de leden van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond en het algemene publiek.
 2. De doelgroep van het kerkblad bestaat uit de leden van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

 

Artikel 4 Middelen

 

Deze doelstellingen worden bereikt door:

 1. de bezoekers van de website en de lezers van het kerkblad zo goed mogelijk te informeren over wat er zich in de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond afspeelt
 2. zorg te dragen voor vorming en toerusting door middel van meditatieve bijdragen en/of informatieve artikelen
 3. het publiceren van berichten/artikelen over wat er op kerkelijk terrein regionaal, landelijk en wereldwijd aan de orde is op een manier die een breed publiek aanspreekt
 4. en door vermelding van welke contactpersonen voor welke activiteiten benaderd kunnen worden.

 

Artikel 5 Kwaliteit

 

Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, dienen de media qua opbouw, stijl en inhoud van een zeker professioneel niveau te zijn.

 

 

Artikel 6 De redacties

 1. De redactie van Onderweg wordt gevormd door een redactieraad van minimaal drie personen, die een zo goed mogelijke representatie zijn van de gemeente.
 2. De redactie van de website wordt gevormd door een redactieraad van minimaal twee personen, die een zo goed mogelijke representatie zijn van de gemeente.
 3. De redactieleden worden benoemd door de kerkenraad.

 

Artikel 7 Verantwoordelijkheden van de redacties

 1. Voor de inhoud en vormgeving is de redactie verantwoordelijk.
 2. De media vallen onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 3. De redacties leggen – achteraf – verantwoording af aan de kerkenraad.

 

Artikel 8 Bevoegdheden van de redacties

 

De redacties van de media zijn bevoegd tot

 1. het redigeren, inkorten of aanpassen van ingeleverde bijdragen
 2. het op een door de redactie te bepalen moment plaatsen van bijdragen
 3. het niet plaatsen van bijdragen

 

Artikel 9 Afleggen verantwoording aan gemeenteleden

 

De redacties beantwoorden alle reacties t.a.v. inhoud en vormgeving van de media.

 

 

Artikel 10 Interactie

 1. In het kerkblad wordt niet gediscussieerd.
 2. De website kan bij voldoende draagvlak en interesse tijdelijk of permanent ruimte bieden voor interactie en discussie. Mocht daartoe worden besloten, zal vooraf een reglement worden opgesteld door de redactie.

 

Artikel 11 Beroep

 

Vragen, problemen en geschillen die de redacties niet kunnen oplossen, worden voorgelegd aan het moderamen.

 

 

Artikel 12 Aanlevering bijdragen

 1. Bijdragen voor de media kunnen worden gestuurd naar de (e-mail)adressen die in het Colofon van Kerkblad Onderweg zijn aangegeven, en ook te vinden zijn op de website.
 2. Voor bijdragen aan het kerkblad dienen de aanlevermomenten, zoals gepubliceerd in de media van de kerk, in acht te worden genomen.

 

 

Artikel 13 Jaarplanning en verschijningsfrequentie kerkblad

 1. De kerkbladredactie stelt een jaarplanning op die in de media van de kerk zal worden gepubliceerd.
 2. Het kerkblad verschijnt met een frequentie van één keer per vier weken.

 

Artikel 14 Wijziging statuut

 

De redacties van de media kunnen voorstellen tot wijziging van het statuut voorleggen aan de kerkenraad. Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of afwijzen.

Het van kracht zijnde statuut is aanwezig en opvraagbaar bij de redactieleden van de media en bij het moderamen van de kerkenraad.