Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2018 ZWO-commissie

De ZWO-commisie kwam in 2018 maandelijks bijeen, behalve in de zomermaanden en in december.
Op 8 oktober 2017 werd gestart met een nieuw tweejarig ZWO-project voor de kinderen van de duizenden bootvluchtelingen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, ter ondersteuning van het goede werk van Stichting Bootvluchteling die ter plekke hulp verleent met een team vrijwilligers en een kleine staf van vaste medewerkers. Bij de start en in de loop van 2018 publiceerden we regelmatig in “Onderweg” nieuws over de mensonterende situatie in kamp Moria.

In het verslagjaar was er weer een goede en effectieve samenwerking met de Kinderdienst inzake het ZWO-project. In goed overleg werd voor de 40DagenActie als concreet doel gekozen een printer waarmee lesmaterialen voor het onderwijs in de “school van hoop” in kamp Moria kan worden geprint. De opbrengst van de 40DagenActie was maar liefst 1286 euro, mede dank zij enkele grote giften.

In de maartvergadering besprak de ZWO-commissie het concept ZWO-reglement. In grote lijn gingen wij daarmee accord. Ruime aandacht werd besteed aan de paragraaf “samenstelling van de commissie” en de zittingstermijn. Idealiter zou dat moeten zijn zoals beschreven. Maar de weerbarstige praktijk dwingt ons al vele jaren langere zittingstermijnen te hanteren, ten einde de continuïteit van de commissie te garanderen. Zo kon na het vertrek van Ineke Sliggers geen vervanging worden gevonden. Er werd een wervende oproep gedaan in “Onderweg”, helaas zonder respons. Ook het persoonlijk benaderen van mogelijke commissieleden leverde geen aanwas op. Voorlopig kan de commissie bestaande uit vier leden – Marianne Mak, Greet Dalmulder, Ab Groen en Jan Overduin – het werk nog aan, maar verdere inkrimping zou de uitvoerbaarheid van het ZWO-werk in gevaar brengen.

Zoals elk jaar organiseerde de ZWO-commissie weer de Paasgroetenactie. Er werden op de zondagen voor Pasen 90 kaarten verkocht met een Paasgroet voor Nederlandse gevangenen in het buitenland.
In de Pinksterdienst verzorgde de ZWO-commissie een liturgische inbreng, evenals op de zondagen van het werelddiaconaat in februari en oktober.

Tijdens het Sluis- en Bruggenfeest op 23 en 24 augustus werd in de Grote Kerk de verkoopactie “Weesp geeft om bootvluchtelingen” gehouden. Leden van de ZWO-commissie verkochten bij de ZWO-stand, versierd met tekeningen van vluchtelingenkinderen in kamp Moria, pennen, opschrijfboekjes, waterflessen etc. ten bate van bootvluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Opbrengst: 700 euro.

Vast punt op de agenda van elke vergadering was de bespreking van binnengekomen giftaanvragen. Aan de hand van eerder vastgestelde criteria steunden we een fors aantal, merendeels christelijke hulporganisaties met bedragen tussen de 100 en 300 euro.
Pratend over ons giftenbeleid, constateerden we dat een aantal christelijke hulporganisaties elk jaar een gift krijgt, terwijl zij meerdere keren per jaar via een aanvraag een beroep op ons doen. De vraag rees: kunnen we deze stroom aanvragen niet vereenvoudigen, wat zowel de ZWO-commissie als ook de Diaconie een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. Het antwoord formuleerde Marianne Mak in de notitie “Een andere manier van omgaan met geld”, die in de maartvergadering werd besproken. Kern van dit voorstel is dat het door de Diaconie toegewezen budget van 7000 euro in twee stukken wordt geknipt: eenmaal per jaar maken we een plan met een lijst van regelmatig door ons gesteunde hulporganisaties.
Dit plan met gifttoewijzingen aan geselecteerde hulporganisaties wordt aan het eind van het jaar aan de Diaconie ter goedkeuring en betaling gestuurd. Een ander, kleiner deel van het jaarbudget is bestemd voor kleinere, actuele noodhulpprojecten, die in de loop van het jaar binnenkomen. Steun aan grote noodhulpprojecten gaat in overleg met de voorzitters van Diaconie en ZWO-commissie.

Na bespreking van de notitie in de maartvergadering werd deze ter goedkeuring toegezonden aan de Diaconie. Zij ging accoord met het plan om tot vereenvouding van het giftenbeleid te komen, maar niet met de voorgestelde eigen voorschotrekening en een eigen gironummer. Op verzoek van de ZWO-commissie wordt met de penningmeester bezien of de giftbetalingsprocedure kan worden versneld, met name betreffende de geoormerkte collecte-opbrengsten voor het ZWO-project.
Na de zomer kwam de praktische uitwerking van de goedgekeurde notitie op de agenda. Alle giften van 2016, 2017 en 2018 werden geturfd. Zo verkregen we een selectie van 9 hulporganisaties, die bovendien aan onze criteria van werelddiaconale doelen voldoen, zoals bij voorkeur een christelijke organisatie met een breed pakket van bestemmingen, zoals kinderen, vluchtelingen, structurele hulp (onderwijs en gezondheidszorg).
Deze hulporganisaties zijn voor 2019: Edukans, MAF, Medair, Ora, Red een Kind, Stichting Vluchteling, Tear Fund, Zending over Grenzen en Zeister Zendingsgenootschap. Zij ontvangen in januari 2019 een eenmalige jaarbijdrage van 300 euro, in totaal 2700 euro. Voor actuele noodhulp in 2019 wordt 1500 euro begroot, voor ICS en Dorcas 1410 euro, 500 euro voor het tweejarig ZWO-project en 500 euro voor nieuwe, urgent doelen. Totaal 6610 euro. Het giftenvoorstel met begroting moet elk jaar in de decembervergadering van de Diaconie worden goedgekeurd, zodat in januari de toegekende bedragen aan de geselecteerde organisaties kunnnen worden overgemaakt. Deze nieuwe ZWO-begroting werd op 3 december 2018 door de Diaconie goedgekeurd en de negen geselecteerde organisaties kregen begin 2019 hun jaarbijdrage.

 

Namens de ZWO-commissie, Jan Overduin

maart 2019