Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Algemene informatie

De inkomsten van onze gemeente bestaan in belangrijke mate uit bijdragen van gemeenteleden en collecten. Velen die jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de kerk geven, gebruik maken van collectebonnen of een periodiek gift overmaken, kunnen het bedrag onder bepaalde voorwaarden op hun belastbaar inkomen in mindering brengen onder de post giften.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en daarmee ook onze gemeente, is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters