Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Kerkenraad

Wie zijn die mensen in de kerkenraad eigenlijk? En wat doet een kerkenraad?

Vragen die bij je op kunnen komen als je denkt aan het bestuur van een kerk. Het bijzondere is, iedereen doet dit vanuit een eigen oogpunt, maar allemaal met hetzelfde doel: een bijdrage leveren aan onze bijzondere kerk.

De kerkenraadsvergaderingen zijn 4 tot 5 keer per jaar. Heel suf die vergaderingen. Alleen maar serieus en zonder gelach. Nee hoor, gelukkig niet!

We houden ons aan een strak schema, zodat we niet pas de volgende ochtend het Lichthuis uitlopen. Maar er is voldoende ruimte voor discussie, humor, ideeën en een inbreng van iedereen. Er zijn open discussies, maar wel altijd met respect voor elkaar. Je kunt immers anders over bepaalde onderwerpen denken en in discussie gaan. Maar een discussie voer je met respect voor elkaar.

Onze kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Haar taak is om het beleid vast te stellen. Het beleid is gericht op geloofszaken en de toerusting van de gemeente. En op het beheer van financiële en stoffelijke zaken.

Daarnaast hebben we het moderamen, een soort dagelijks bestuur. Dat bestaat uit 6 leden en vergadert 10 keer per jaar. De kerkenraadsvergaderingen worden door het moderamen voorbereid. Het moderamen is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten van de kerkenraad en de operationele gang van zaken binnen de PGWD.

Maar als de kerkenraad bestaat uit ambtsdragers en diakenen. Wat doen zij dan nog meer, behalve het bijwonen van vergaderingen?
Een ouderling heeft als hoofdtaak het pastoraat en het bijdragen aan kerkdiensten. Of hebben werkzaamheden op het vlak van beheer van bijvoorbeeld de kerk en financiën: ouderling-kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er ouderlingen met een specifieke taak, zoals de preses (voorzitter) en de scriba (secretaris).

Een diaken heeft als hoofdtaak het omzien naar materiele noden in of buiten de gemeente en het dienen van de gemeente in kerkdiensten door het doen van collectes en helpen bij de bediening van het Heilig Avondmaal.
Vragen? Of wil je kennismaken? Leuk! Neem contact op met onze scriba Clara de Groot