Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Vaste vrijwillige bijdragen

In het kader van de actie kerkbalans worden de gemeenteleden in de maand januari bezocht met het verzoek hun financiële bijdragen aan de kerk vast te stellen. Bij de brief, die men thuis ontvangt, vindt men een formulier dat na enkele dagen wordt opgehaald.

De bijdragen kunnen worden voldaan per acceptgiro, door (automatische) overschrijving op de bankrekening of door het geven van een machtiging. Uit kostenoverwegingen heeft dit laatste de voorkeur.
Vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op bankrekeningnummer: NL97 RABO 0157 0397 57, ten name van College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.