Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Periodieke giften

Velen die jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de kerk geven, kunnen het bedrag onder bepaalde voorwaarden op hun belastbaar inkomen in mindering brengen onder de post giften.
Eén van de voorwaarden is dat 1 procent van uw inkomen niet aftrekbaar is en als giften boven dit bedrag komen, komt het meerdere voor aftrek in aanmerking. Een andere voorwaarde is dat maximaal 10 procent van uw inkomen voor aftrek in aanmerking komt.

Sinds 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan onze kerk te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Deze drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen u en de kerk worden geregeld.
Op de website: www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html kunt u het fiscale voordeel berekenen.

Voor een periodieke gift gelden een aantal specifieke voorwaarden:

  •  de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
  •  de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de kerk zoals genoemd in de overeenkomst
  •  de bedragen steeds even groot zijn
  •  de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar de kerk.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer u onverhoopt werkloos of arbeidsongeschikt wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.