Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Kerkrentmeesters

Voor contact met het college van kerkrentmeesters

Peter Hooijer voorzitter 06-50871470
S.C. van Rheenen secretaris 06-23417213
Wim de Groot penningmeester 06-53243921

 
   

  ACTIVITEITEN COLLEGE VAN KERK RENTMEESTERS

  Technische groep

  Technisch beheer gebouwen (kerk, gemeentecentra, kosterij, pastorieën)
  Groot en klein onderhoud aan muziekinstrumenten
  Contacten met gemeente en rijksdienst inz. Gebouwen
  Beheer computers en bijbehorende software

  Financiële Commissie

  Beheer gelden en beleggingen
  Opstellen van jaarrekeningen en (meerjaren)begrotingen
  Verzekeringen, energie-inkoop en beheer
  Administratie kerkelijke bijdragen en collecten
  Administratie verhuur gebouwen
  Controle op uitgaven van de gemeente
  Uitbetalen van salarissen en sociale lasten

  Organisatorische groep

  Verzorgen en zonodig versieren cq aankleden interieur kerk
  Ondersteuning bij bijzondere diensten, bijv. Oogstdienst
  Vervanging koster bij afwezigheid
  Beheer van het Lichthuis (o.a. bezetting contactpersonen)
  Verzorgen liturgieën en kerkblad Onderweg
  Openstelling kerk, organisatie Open Monumentendag.
  Organisatie verjaardagsfonds en extra collectes

  Dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)

  Contacten met medewerkers en predikanten
  Bespreken en afsluiten arbeidsovereenkomsten
  Vertegenwoordigen van Protestantse Gemeente Weesp en Driemond binnen de gemeente Weesp
  Coördinatie werkgroepen binnen het college van kerkrentmeesters
  Leiding en notulering van de maandelijkse bijeenkomsten van het college
  Beheer archief
  Onderhouden contact en meewerken in Stichting Vrienden Grote Kerk
  Verzorgen attenties bij Kerst, jubilea e.d