Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Kerkrentmeesters

Voor contact met het college van kerkrentmeesters:

F. Lijnsvelt voorzitter 0294-410455
S.C. van Rheenen secretaris 06-23417213
C. Bogerd penningmeester 0294-450211ACTIVITEITEN COLLEGE VAN KERK RENTMEESTERS:

Technische groep:
 • Technisch beheer gebouwen (kerk, gemeentecentra, kosterij, pastorieën).
 • Groot en klein onderhoud aan muziekinstrumenten.
 • Contacten met gemeente en rijksdienst inz. Gebouwen.
 • Beheer computers en bijbehorende software.

Financiële Commissie:
 • Beheer gelden en beleggingen.
 • Opstellen van jaarrekeningen en (meerjaren)begrotingen.
 • Verzekeringen, energie-inkoop en beheer.
 • Administratie kerkelijke bijdragen en collecten.
 • Administratie verhuur gebouwen.
 • Controle op uitgaven van de gemeente.
 • Uitbetalen van salarissen en sociale lasten.

Organisatorische groep:
 • Verzorgen en zonodig versieren cq aankleden interieur kerk.
 • Ondersteuning bij bijzondere diensten, bijv. Oogstdienst.
 • Vervanging koster bij afwezigheid.
 • Beheer van het Lichthuis (o.a. bezetting contactpersonen).
 • Verzorgen liturgieën en kerkblad Onderweg.
 • Openstelling kerk, organisatie Open Monumentendag.
 • Verzorgen attenties bij Kerst, jubilea e.d.
 • Organisatie verjaardagsfonds en extra collectes.
 • Onderhouden contact en meewerken in Stichting Vrienden Grote Kerk.

Dagelijks bestuur( voorz, secr, penn.mr.)
 • Contacten met medewerkers en predikanten.
 • Bespreken en afsluiten arbeidsovereenkomsten.
 • Vertegenwoordigen van Protestantse Gemeente Weesp en Driemond binnen de gemeente Weesp.
 • Coördinatie werkgroepen binnen het college van kerkrentmeesters.
 • Leiding en notulering van de maandelijkse bijeenkomsten van het college.
 • Beheer archief.