Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Kerkrentmeesters

Voor contact met het college van kerkrentmeesters:

F. Lijnsvelt voorzitter 0294-410455
S.C. van Rheenen secretaris 06-23417213
Wim de Groot penningmeester 06-53243921ACTIVITEITEN COLLEGE VAN KERK RENTMEESTERS:

Technische groep:
 • Technisch beheer gebouwen (kerk, gemeentecentra, kosterij, pastorieën).
 • Groot en klein onderhoud aan muziekinstrumenten.
 • Contacten met gemeente en rijksdienst inz. Gebouwen.
 • Beheer computers en bijbehorende software.

Financiële Commissie:
 • Beheer gelden en beleggingen
 • Opstellen van jaarrekeningen en (meerjaren)begrotingen
 • Verzekeringen, energie-inkoop en beheer
 • Administratie kerkelijke bijdragen en collecten
 • Administratie verhuur gebouwen
 • Controle op uitgaven van de gemeente
 • Uitbetalen van salarissen en sociale lasten

Organisatorische groep:
 • Verzorgen en zonodig versieren cq aankleden interieur kerk
 • Ondersteuning bij bijzondere diensten, bijv. Oogstdienst
 • Vervanging koster bij afwezigheid
 • Beheer van het Lichthuis (o.a. bezetting contactpersonen)
 • Verzorgen liturgieën en kerkblad Onderweg
 • Openstelling kerk, organisatie Open Monumentendag
 • Organisatie verjaardagsfonds en extra collectes

Dagelijks bestuur( voorz, secr, penn.mr.)
 • Contacten met medewerkers en predikanten
 • Bespreken en afsluiten arbeidsovereenkomsten
 • Vertegenwoordigen van Protestantse Gemeente Weesp en Driemond binnen de gemeente Weesp
 • Coördinatie werkgroepen binnen het college van kerkrentmeesters
 • Leiding en notulering van de maandelijkse bijeenkomsten van het college
 • Beheer archief
 • Onderhouden contact en meewerken in Stichting Vrienden Grote Kerk
 • Verzorgen attenties bij Kerst, jubilea e.d