Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Beleid Veilige Kerk en gedragscode

voor de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond,

in samenwerking met de PKN te Muiden en Muiderberg en Nederhorst den Berg.

Inleiding

De PGWD wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging.

Het (blijven) werken aan een veilige gemeenschap of kerkplek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de leden elkaar met respect behandelen. Dat degenen die speciale taken en opdrachten (ambten) vervullen zich bewust zijn van hun positie en onderkennen dat machtsverschillen in de omgang met anderen een rol kunnen spelen. Dat geldt voor zowel professionals als vrijwilligers.

We willen onze ogen niet sluiten voor situaties waarin dit mis kan gaan, daarom hebben we een preventie- en interventiebeleid opgesteld. Met een gedragscode voor alle leden en in het bijzonder voor hen die actief zijn. We hopen dat deze gedragscode de sfeer weergeeft van onze gemeente. De PKN is bezig met het verplicht maken van een VOG voor iedereen die een taak heeft in de kerk. We kiezen er als PGWD voor om in fases hiernaar toe te werken. Dat betekent dat we beginnen met het vragen van een VOG van de kerkenraad, en daarna voor het jeugdwerk, en misschien daarna nog andere groepen.

Daarnaast zijn voor de protestantse gemeenten van Weesp&Driemond twee vertrouwenspersonen aangesteld. Wij sluiten daarbij aan bij het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het uitgangspunt voor de gedragscode voor de mensen die werken in de kerk is gebaseerd op Bijbelse waarden; respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in de omgaan met elkaar. De gedragscode is een hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken.

Merk op dat predikanten zijn gehouden aan hun belofte bij de bevestiging en aan hen wordt een VOG gevraagd als zij verbonden worden of in dienst treden bij de gemeente. Bovendien zullen hier aanvullende regels voor worden opgenomen in de Kerkorde.

Preventie

We presenteren een gedragscode waarvan we hopen dat dit de sfeer weergeeft van onze gemeente, maar wat ook een leidraad is.

De PKN is bezig met het verplicht maken van een VOG voor iedereen die een taak heeft in de kerk. We kiezen er als PGWD voor om in fases hiernaar toe te werken. Dat betekent dat we beginnen met het vragen van een VOG van de kerkenraad, daarna het jeugdwerk en misschien daarna nog voor andere groepen.

Interventie

Vertrouwenspersonen

Als gemeente hebben we twee vertrouwenspersonen: Petra Bouwman en Robert de Vos.

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je je niet veilig voelt in de gemeente. Bijvoorbeeld door een van deze drie onderwerpen:

 • grensoverschrijdend gedrag van iemand met een taak in de kerk. Dat kan een predikant of kerkenraadslid zijn, maar ook leiders van het jeugdwerk of iemand anders met een taak in de gemeente
 • discriminatie
 • pesten

Denk je dat dit speelt in de gemeente of heb je vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het belangrijkste dat een vertrouwenspersoon doet als je contact met hem of haar zoekt is naast je staan. Een vertrouwenspersoon kan je daarnaast helpen met gesprekken die je met iemand hebt, het gesprek voor je aangaan, of je bijstaan in het doen van aangifte.

En heel belangrijk: bij de vertrouwenspersoon is je verhaal veilig, je kunt op hem of haar vertrouwen. Alleen met jouw toestemming wordt er iets gerapporteerd aan een ander.

Wat is een vertrouwenspersoon níet?

Een vertrouwenspersoon is geen therapeut of een mediator. Ook gaat een vertrouwenspersoon niet onderzoeken of je melding of je vermoeden klopt. Hij of zij doet dus niet aan waarheidsvinding. Ook is een vertrouwenspersoon geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ conflicten.

Wat doet een vertrouwenspersoon nog meer?

Ook als er geen meldingen vanuit de gemeente zijn, doen vertrouwenspersonen hun werk. Ze vragen aandacht voor het voorkomen van misbruik in de gemeente. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de kerkenraad dit onderwerp een plaats geeft in haar beleid én dat het beleid goed wordt uitgevoerd.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Er zijn twee vertrouwenspersonen die je kunt benaderen: Petra Bouwman en Robert de Vos.

Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen van Muiden/Muiderberg/Nederhorst den Berg als dat veiliger voelt.

-Meldprotocol – Model voor gemeenten bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Communicatie

Het beleid komt op de website en via Onderweg wordt de gemeente op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

De vertrouwenspersonen Petra Bouwman en Robert de Vos zijn te bereiken via: vertrouwenspersoonpetra@pgwd.nl en vertrouwenspersoonrobert@pgwd.nl.

Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen van Muiden/Muiderberg/Nederhorst den Berg als dat veiliger voelt.

Hun emailadressen zijn: vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl (Aniek van Hoogstraten) en vertrouwenspersoonanja@kerkopdeberg.nl (Anja Lam).

Vasthouden van beleid

De vertrouwenspersonen van de vier kerkelijke gemeentes waarmee samengewerkt wordt zullen elkaar opzoeken om samen na te denken en de betreffende kerken op de hoogte te houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen vanuit de PKN.

Het zal een jaarlijks terugkerend onderwerp op de kerkenraad zijn waarbij de vertrouwenspersonen verslag uitbrengen.

Tijdens deze vergadering kunnen we ook met elkaar bespreken op welke manier het onderwerp in de gemeente ingebracht kan worden. Te denken valt aan catechese, een thema-avond, dienst etc.

Aan commissies zal gevraagd worden jaarlijks de gedragscode onder de aandacht te brengen.

Gedragscode voor vrijwilligers en ambtsdragers die werken in de PGWD

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is gebaseerd op bijbelse waarden; respect voor de ander,

integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in de omgang met elkaar.

De gedragscode is een hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en

bespreekbaar te maken.

Het is belangrijk dat alle leden van de PGWD zich veilig voelen.

Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent

dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten,

machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende

gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

 1. Ik respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.
 14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.