Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2017 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Voorwoord

In 2017 heeft onze Heer en Heiland mensen en organisaties op ons pad gesteld. We hebben als diaconie in dit jaar menig persoon kunnen en mogen bijstaan. De diaconie is zich er steeds meer van bewust dat we ons gezicht en daar mee ook de hulp moeten richten op mensen buiten onze eigen kring. De hulp, die vanuit de diaconie van onze Protestantse Kerk gegeven wordt, gaat via de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, maar ook via onze eigen kanalen. We bidden dat onze ogen en oren de signalen op mogen vangen om daar waar mogelijk bijstand te mogen verlenen.

Namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Aart Mul, voorzitter

Samenstelling Diaconie

De samenstelling van de Diaconie in 2017: Aart Mul voorzitter, Joost van Nigtevecht en Dirk van den Broek penningmeesters, Cathalien Op ’t Land secretaris, Katinka Hilders, Hennie Hottentot, Klaas Samplonius vertegenwoordiger kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond.

Beleidsprogramma en de Diaconie

De Diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest.

Vanuit het beleidsplan

De Diaconie heeft zich ook in 2017 gericht op de minder bedeelde mensen in de directe omgeving. De Diaconie was bestuurlijk betrokken bij Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg en zal deze stichting ondersteunen. De Voedselbank werd ondersteund met giften en inzamelingen van goederen. Op individueel niveau zijn er mensen in moeilijke omstandigheden geholpen met een gift en/of lening.

Voor de komende jaren blijft onze aandacht gevraagd worden voor het sneller oppakken van ideeën die leven en deze breder uitwerken. Hierbij zou de Diaconie volgens het beleidsplan vooral gebruik moeten maken van jongere mensen die eenmalige en/of kortdurende projecten willen uitvoeren. Dat is in 2017 nog niet tot uitvoering gekomen.

De Diaconie vindt het erg belangrijk om de resultaten van het diaconale werk zowel intern als extern te communiceren. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat de kerk in het algemeen en de Diaconie in het bijzonder voor mensen kan betekenen. Kerkblad Onderweg is het voornaamste communicatiemiddel van de Diaconie.

In de komende jaren zal nog gezocht worden naar een wijze waarop de Diaconie meer samen kan werken met andere commissies, groepen en personen, zodat de Grote of Laurenskerk ook werkelijk een kerk van ons allen wordt.

Uit de doelstellingen voor 2015-2020

• Streven naar een verhoging van de persoonlijke inzet van de gemeenteleden voor de Diaconie en haar werkgroepen in 2017.
• Nog te realiseren: een introductieprogramma voor nieuwe diakenen.

Vergaderingen

Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur binnen onze kerkelijke organisatie is in 2016 besloten om niet meer elke maand te vergaderen, maar 6x per jaar. Deze werkwijze is in 2017 voortgezet. Dientengevolge werd er tussen de vergaderingen door meer via e-mailcontact besproken en soms ook besloten.
Katinka Hilders zat namens de diaconie in het moderamen. In september nam Aart Mul dat van haar over. 4x per jaar was er een kerkenraadsvergadering, waar de hele Diaconie zitting in nam.

Collecteren

Het besluit in 2015 genomen om per dienst met 1 diaken en 1 collectant (geen diaken) te collecteren is ook in 2017 gecontinueerd. Tijdens de avondmaalsdiensten werd er met 2 diakenen en 3 collectanten voor de Tafel van de Heer zorg gedragen.

ASD (adviesraad sociaal domein)

De adviesraad komt maandelijks bij elkaar en heeft in 2017 de volgende adviezen aan B&W afgegeven:
• Minima regeling kind pakket
• Verordening re-integratie en loonkostensubsidie
• Beleidsplan bescherming en opvang G&V
• Verordening jeugdhulp Weesp 2018
• Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ
• Handhavingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ
• Verordening Individuele Studietoeslag
• Advies inzake Verordening maatschappelijke ondersteuning
• Beleidsplan Schuldhulpverlening
• Toelatingsdocument Jeugd GGZ
• Beleidsplan Sociaal Domein
• Uitvoeringsprogramma 2017-2018 Regionale samenwerkingsagenda G&V
• Pilot Ombudsfunctie
• VN-verdrag
Voor meer informatie over de ASD zie:
www.weesp.nl/adviesraadsociaaldomein/welkom_43098/

Schuldhulpmaatje

In 2017 hebben 41 hulpvragers contact gezocht met SHM Weesp, Muiden en Muiderberg. Vanaf de start medio 2013 zijn dit er 107. Voor 50% is de begeleiding positief afgerond. Eind 2017 zijn er 14 gecertificeerde maatjes. 2017 is afgesloten met een financieel positief resultaat.

Kerkradio

Evenals voorgaande jaren ligt het aantal mensen wat gebruik maakt van de kerkradio rond de 20. Doordat de kerkdienst op deze manier kan worden meegevierd zijn de gebruikers hierover erg tevreden. Zij krijgen van te voren een gedrukte liturgie thuis.

Financiën

In 2017 was er een negatief resultaat van € 14.160. Het beleidsplan 2015-2020 gaat ervan uit dat er een negatief resultaat van € 10.000 per jaar kan zijn (gemiddeld).
De Diaconie heeft € 626.863 aan beleggingen en € 54.843 aan geldmiddelen. Door de zeer lage rente vrijwel geen inkomsten uit obligaties en spaarrekeningen.
De Diaconie belegt met een defensief profiel door de Rabobank.
De hulpgiften binnenland worden beoordeeld door een diaken. De giften buitenland worden beoordeeld door leden van de ZWO commissie. Na beoordeling komen beiden met een voorstel naar de diaconie ter goedkeuring.

Oikocredit

Een klein deel van ons vermogen € 8.267 is belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.

PDKN – Protestants Diaconaal Krediet Nederland.

In 2013 is besloten een project te ondersteunen voor een bedrag van € 5.000,–. Dit betreft een geldlening voor een periode van 20 jaar. Dit geld komt ten goede aan de Hadassa hoeve in Ane, Overijssel. Dit is een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn. Zij kunnen zich hier voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Jaarlijks wordt er een kleine rente betaald en een deel van de aflossing. De lening in 2016 aangegaan met het Roosevelthuis wordt voortgezet. Dit betreft een huis waar gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week vakantie kunnen vieren.
De twee leningen samen bedragen in 2017 € 8.916.

Voedselbank

In 2017 deden door het jaar heen rond de 55 mensen een beroep op de voedselbank. Even als in 2016 werd ook in 2017 de eenmalige gift in de vorm van een cadeaubon ter waarde van € 50,– voor een supermarkt uitgedeeld vlak voor Pasen. Dit omdat er met de Kerst al veel aandacht is vanuit de Weesper gemeenschap voor de voedselbank. Daarnaast werden 2x per jaar producten ingezameld voorafgaand aan de dienst.

Rugzakjesproject

Voor de kinderen van de voedselbank werd ook in 2017 een vakantiepakket samengesteld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met daarin leuke ideeën en kadootjes voor in de vakantie. Een werkgroep heeft naast de gift van de diaconie ook Weesper ondernemers en organisaties benaderd voor een bijdrage aan dit vakantiepakket in natura of in de vorm van een tegoedbon.

ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

De ZWO-commisie kwam in 2017 maandelijks bijeen, behalve in de zomermaanden en in december.
In de januarivergadering werd in aanwezigheid van de leden van de Kinderdienst-commissie en vertegenwoordigers van de Stichting Bootvluchteling informatie uitgewisseld over een in oktober te starten nieuw, tweejarige ZWO-project voor de kinderen van de duizenden vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Voor financiering van dit werk is de Stichting Bootvluchteling afhankelijk van particuliere donaties, van fondsen, kerken en bedrijven. De Stichting werkt met vrijwilligers (1500) en een kleine staf van vaste medewerkers. Gevraagd werd na afloop van deze goed gepresenteerde algemene informatie om een concreet projectvoorstel te maken.
Medio maart organiseerde de ZWO-commissie in de 40-Dagen-periode weer de Paasgroetenactie. Dit keer werden 90 kaarten verkocht met een Paasgroet aan gevangenen. Ook was er weer de 40-Dagenactie van de Kinderdienst. Gekozen was voor een deelproject van het ZWO-project: rugzakjes voor de Roma-kinderen die op zomerkamp gingen. De opbrengst van de collectebus was 1044 euro.
In de meivergadering was te gast de voorlichtster/fondsenwerver van Stichting Bootvluchteling om verder te spreken over een concreet projectvoorstel. De leden van de Kinderdienst-commissie en de ZWO-commissie maakten duidelijk dat er een helder en aansprekend doel moest komen ten bate van de vluchtelingenkinderen. Dat werd ook toegezegd.
In de Pinksterdienst op 4 juni verzorgde de ZWO-commissie een liturgische inbreng en er werd een informatiefolder uitgereikt bij de zendingscollecte voor minderbedeelden in Nicaragua.
Met enige vertraging – door vertrek van onze contactpersoon – kwam medio juni van Stichting Vluchteling een goed en bruikbaar projectvoorstel: medische en psychosociale zorg voor kinderen in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Voor 15 euro krijgt eén vluchtelingenkind een maand lang goede medische en psychosociale zorg (onderwijs, sport en spel). Praktische hulp, aanspreekbaar als collectedoel voor onze gemeenteleden. De leden van de Kinderdienst-commissie hadden een concreet deelproject (voor kinderen) voor de Adventsactie nodig. Gekozen werd voor kinderboeken en een boekenkast voor een te starten kinderbibliotheekje. Zo kwam er groen licht voor de start van het nieuwe ZWO-project op 8 oktober.
In september werd het ZWO-project voor de Roma-kinderen na twee jaar afgesloten. De eindopbrengst was 11.060 euro. Voor dit mooie resultaat en alle betrokkenheid bij het werk in Botragy bedankte Stichting Hoe alle goede gevers.
Op zondag 8 oktober was de lancering van onze nieuwe ZWO-project in een speciale dienst onder leiding van Marije Hage. Te gast waren Annerieke Berg, directeur van de Stichting Bootvluchteling, en haar man Rene, hulpverleners van het eerste uur op Lesbos. Annerieke vertelde – in woord en beeld – hoe zij samen in 2015 deze hulporganisatie hadden opgericht omdat “er niets was voor de duizenden vluchtelingen die op Lesbos waren gestrand”. Twee jaar later is het een professioneel opererende stichting voor de opvang van duizenden ontredderde vluchtelingen uit Syrië en Afrikaanse landen. Na haar bewogen verhaal kon de gemeente de daad bij haar woord voegen via de eerste collecte voor het ZWO-project, waarmee een goed begin werd gemaakt van twee jaar steun aan de kinderen in het vluchtelingenkamp op Lesbos.
Op 16 oktober namen wij met bloemen afscheid van Ineke Sliggers die jarenlang en met veel toewijding en betrokkenheid het ZWO-werk heeft gediend. Uitbreiding van de commissie kwam op de agenda. Want de ZWO-commissie bestond nog maar uit vier leden: Marianne Mak (secretaris), Greet Dalmulder, Ab Groen en Jan Overduin (voorzitter). Kandidaten werden gepolst, maar helaas nog zonder succes.
Zoals elk jaar verzorgden leden van de ZWO-commissie op de zondagen van het werelddiaconaat in februari en oktober een liturgische inbreng.
Vast punt op de agenda van elke vergadering was de bespreking van binnengekomen giftaanvragen. Aan de hand van eerder vastgestelde ciriteria steunden we een fors aantal – merendeels christelijke – hulporganisaties met bedragen tussen de 100 en 300 euro.

Kerkdienst en Kyriegebed

Een diaken of lid van de ZWO-cie doet het kyriegebed tijdens de Avondmaals- en ZWOdiensten.

Paasattentie bewoners Hogeweyk

Met Pasen hebben een aantal gemeenteleden een Paasattentie voor de bewoners van Hogeweyk gemaakt en hen dit aangeboden. De diaconie heeft dit financieel ondersteund.

Oogstdienst

Het maken van de fruitbakjes ter gelegenheid van de Oogstdienst 2017 is weer naar wens verlopen. De heer Haleber heeft weer voor het fruit gezorgd en samen met de wijkhoofden zijn er ook dit jaar weer zo’n 250 bakjes gemaakt in de kerk. De grote bakken werden naar De Hogeweijk gebracht door David Thomasson. De meeste kleine bakjes werden opgehaald en weggebracht door de contactdames. De niet opgehaalde bakjes zijn weer verzameld op grote tafels in de kerk zodat deze op de zondag van de oogstdienst na de dienst door gemeenteleden weggebracht konden worden naar de overige 75+ gemeenteleden die dit op prijs stelden.
De collecte ter bestrijding van de onkosten heeft € 584,- opgebracht hetgeen een fantastisch resultaat is, maar nog niet helemaal kostendekkend.
Er gaat in 2018 overleg plaatsvinden met de diaconie en het consistorie over het aanpassen c.q. wijzigen van de gang van zaken rond de fruitbakjes en tevens de kerstbroodjes. Niet iedereen stelt deze gift op prijs en de conclusie is dat het bezoekje belangrijker is dan de gift. Er zal in een klein comité een voorstel worden geformuleerd, dat vervolgens naar diaconie en kerkenraad gaat.

Kerstpakketten

Elk jaar deelt de diaconie kerstpakketten en enveloppen met geld uit aan mensen die van een minimum moeten leven. In 2017 zijn 25 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden krijgen 70,– euro, gezinnen krijgen 100,– euro. De kerstpakketten worden ter beschikking gesteld door de firma Pronk.

Dorcas Hulp Nederland

Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika de allerarmsten in de wereld helpt. Via lokale partners geeft Dorcas vier soorten hulp, waarvan financiële adoptie een van de manieren is om heel concreet een kind of oudere te helpen. De diaconie heeft twee Grannies (ouderen) financieel geadopteerd (uit Rusland en Tanzania).

International Child Support ( ICS)

International Child Support is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de plattelandsgebieden van Azië en Afrika door:
– kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan
– de gezondheid van kinderen te verbeteren
– de leefsituatie in de dorpen te verbeteren
– op te komen voor de rechten van het kind
De Diaconie geeft een maandelijkse financiële bijdrage aan ICS.

Gezellige avond

Vrijwel elk jaar houdt de Diaconie een gezellige avond waarin de vertrekkende diakenen worden bedankt en de nieuwe verwelkomd. In 2015 waren voor het eerst ook de collectanten met hun partners uitgenodigd. Daar er in 2017 geen vertrekkende en nieuwe diakenen waren hebben we pas begin 2018 een gezellige avond gehouden samen met de collectanten en hun partners in het Lichthuis.