Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Voorwoord

In 2018 heeft de Diaconie geprobeerd inhoud te geven aan de opdracht van de Kerk van Christus door samen met de gemeenteleden hulp en aandacht te geven aan mensen binnen en buiten onze kerk. De hulp, die vanuit de diaconie van onze Protestantse Kerk gegeven wordt, gaat via de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, maar ook via onze eigen kanalen. We bidden dat onze ogen en oren de signalen op mogen vangen om daar waar mogelijk bijstand te mogen verlenen.

 

Namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Katinka Hilders – van de Wetering, voorzitter

 

Samenstelling Diaconie

De samenstelling van de Diaconie tot september 2018: Aart Mul voorzitter, Joost van Nigtevecht en Dirk van den Broek penningmeesters, Cathalien Op ’t Land secretaris, Katinka Hilders, Hennie Hottentot, Klaas Samplonius vertegenwoordiger kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond. In de loop van 2018 trad Astrid Bijvoet als diaken toe tot het College van Diakenen.
Op 30 september trad Aart Mul af als diaken en werd Katinka Hilders gekozen tot voorzitter.

Beleidsprogramma en de Diaconie

De Diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest.

 

Vanuit het beleidsplan

De Diaconie heeft zich ook in 2018 gericht op de minder bedeelde mensen in de directe omgeving. De Diaconie was bestuurlijk betrokken bij Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg en zal deze stichting ondersteunen. De Voedselbank werd ondersteund met giften en inzamelingen van goederen.

Voor de komende jaren blijft onze aandacht gevraagd worden voor het snel oppakken van ideeën die leven en deze breed uitwerken. Hierbij zou de Diaconie volgens het beleidsplan vooral gebruik moeten maken van jongere mensen die eenmalige en/of kortdurende projecten willen uitvoeren. In 2018 heeft de diaconie een “Wees welkom middag” georganiseerd samen met de RK-Parochie en de Evangelische Gemeente om kennis te maken met nieuwe Weespers uit binnen en buitenland.

De Diaconie vindt het erg belangrijk om de resultaten van het diaconale werk zowel intern als extern te communiceren. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat de kerk in het algemeen en de Diaconie in het bijzonder voor mensen kan betekenen. Kerkblad Onderweg is het voornaamste communicatiemiddel van de Diaconie.

In de komende jaren zal nog gezocht worden naar een wijze waarop de Diaconie meer samen kan werken met andere commissies, groepen en personen, zodat de Grote of Laurenskerk ook werkelijk een kerk van ons allen wordt.

 

Vergaderingen

De diaconie vergaderde 7x dit jaar. In principe om de 2 maanden, met een extra vergadering in september, speciaal gewijd aan de begroting. Tussen de vergaderingen door zijn er incidenteel zaken via e-mailcontact besproken en soms ook besloten.
Aart Mul zat namens de diaconie in het moderamen. In september nam Astrid Bijvoet dat van hem over. De kerkenraad, waarvan de Diaconie onderdeel is, heeft in 2018 4x vergaderd.

 

Collecteren

Het besluit om per dienst met 1 diaken en 1 collectant (geen diaken) te collecteren is ook in 2018 gecontinueerd. Tijdens de avondmaalsdiensten werd er met 2 diakenen en 3 collectanten voor de Tafel van de Heer zorg gedragen.

ASD (adviesraad sociaal domein)

Astrid Bijvoet is lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad komt maandelijks bij elkaar en heeft in 2018 adviezen aan B&W afgegeven over:
Beleidsregels bijzondere bijstand
Beleidsregels bestuurlijke boete
Nota schuldhulp op maat
Transformatieplan Jeugd Gooi- en Vechtstreek 2019-2021
Vragen aan de wethouder inzake klachten over Wmo-taxi-vervoer
Kwaliteit dienstverlening Sociale zaken Amsterdam
Toelatingsdocument volwassenen educatie
Voor meer informatie over de ASD zie:
www.weesp.nl/adviesraadsociaaldomein/welkom_43098/

Schuldhulpmaatje

In 2018 hebben 23 hulpvragers contact gezocht met SHM Weesp, Muiden en Muiderberg. Vanaf de start medio 2013 zijn dit er 130. Voor 50% is de begeleiding positief afgerond. Eind 2018 zijn er 19 gecertificeerde maatjes. 2018 is afgesloten met een financieel positief resultaat.

Financiën

In 2018 was er een negatief resultaat van € 9.999. Het beleidsplan 2015-2020 gaat ervan uit dat er een negatief resultaat van € 10.000 per jaar kan zijn (gemiddeld).
De Diaconie heeft € 552.666 aan beleggingen en € 49.711 aan geldmiddelen. Door de zeer lage rente vrijwel geen inkomsten uit obligaties en spaarrekeningen.
De Diaconie belegt met een defensief profiel door de Rabobank en ondanks dat was er een koersverlies van € 31.987
De hulpgiften binnenland worden beoordeeld door een diaken. De giften buitenland worden beoordeeld door leden van de ZWO commissie. Na beoordeling komen beiden met een voorstel naar de Diaconie ter goedkeuring.

Oikocredit

Een deel van ons vermogen € 24.224 is belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.
PDKN – Protestants Diaconaal Krediet Nederland.
In 2013 is besloten een project te ondersteunen voor een bedrag van € 5.000,–. Dit betreft een geldlening voor een periode van 20 jaar. Dit geld komt ten goede aan de Hadassa hoeve in Ane, Overijssel. Dit is een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn. Zij kunnen zich hier voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Jaarlijks wordt er een kleine rente betaald en een deel van de aflossing. De lening in 2016 aangegaan met het Roosevelthuis wordt voortgezet. Dit betreft een huis waar gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week vakantie kunnen vieren.
De twee leningen samen bedragen in 2018 € 8.458.

 

Voedselbank

In 2018 deden door het jaar heen rond de 55 mensen een beroep op de voedselbank. Evenals in 2017 werd ook in 2018 de eenmalige gift in de vorm van een cadeaubon ter waarde van € 50,– voor een supermarkt uitgedeeld vlak voor Pasen. Dit omdat er met de Kerst al veel aandacht is vanuit de Weesper gemeenschap voor de voedselbank. Daarnaast werden er in 2018
2x producten ingezameld voorafgaand aan de dienst: op 1e Pinksterdag en vóór de oogstdienst in november.

 

Rugzakjesproject

Voor de kinderen van de voedselbank werd ook in 2018 een vakantiepakket samengesteld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met daarin leuke ideeën en cadeautjes voor in de vakantie. Een werkgroep heeft naast de gift van de Diaconie ook Weesper ondernemers en organisaties benaderd voor een bijdrage aan dit vakantiepakket in natura of in de vorm van een tegoedbon.

 

Kerkdienst en Kyriegebed

Een diaken of lid van de ZWO-cie deed het kyriëgebed tijdens de Avondmaals- en ZWOdiensten.

Paasattentie bewoners Hogeweyk

Met Pasen hebben een aantal gemeenteleden een Paasattentie voor de bewoners van Hogeweyk gemaakt en hen dit aangeboden. De Diaconie heeft dit financieel ondersteund.

 

Oogstdienst

Op 4 november 2018 werd de Oogstdienst gehouden die dit jaar enigszins was aangepast in overleg met de Diaconie en het Consistorie. In verband met oplopende kosten en het feit dat niet iedereen van 75 jaar prijs stelt op een fruitbakje, is er besloten vanaf dit jaar de fruitbakjes te schenken aan de volgende doelgroepen:
– Gemeenteleden vanaf 80 jaar (i.p.v. 75 jaar)
– Zieke en/of hulpbehoevende gemeenteleden
– Zij die in het afgelopen jaar hun partner hebben verloren
– Eventueel ingebrachten (ook niet-gemeenteleden), waarvan men vindt dat zij het nodig hebben
Zo kwamen wij op 167 bakjes in de wijken, 27 grote bakken voor de huisjes in de Hogeweyk en 4 grote bakken voor de kamers op de PG-afdeling van Oversingel. Verder gingen we uit van 30 bakjes voor overige ingebrachten.
De grote bakken voor de Hogeweyk werden weer door David Thomasson weggebracht en daar door een aantal vrijwilligers naar de huisjes gebracht. De meeste kleine bakjes zijn opgehaald door de contactdames om ze rond te brengen. Degenen die niet opgehaald werden stonden zondag tijdens de dienst weer op de lange tafels in de kerk om door gemeenteleden weer naar de bijbehorende adressen gebracht te worden. Ook was er voldoende animo voor de overige gemaakte bakjes. Het fruit wat overbleef is ook dit jaar weer naar de voedselbank gegaan. De opbrengst van de collecte in deze dienst, bestemd voor de Oogstdienstfruitbakjes,
was € 429,38.

 

Kerstpakketten

Elk jaar deelt de Diaconie Kerstpakketten en enveloppen met geld uit aan mensen die van een minimum moeten leven. In 2018 zijn 28 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden krijgen 70,– euro, gezinnen krijgen 100,– euro. De kerstpakketten worden gratis ter beschikking gesteld door de firma Pronk. Door een berichtje op de Kabelkrant hebben wij de Fa. Pronk daarvoor bedankt.

 

Kerstbroodjes

Na overleg in een werkgroep rond de Kerstbroodjes is besloten om te stoppen met het rondbrengen van deze Kerstbroodjes. In de plaats daarvan zijn Kerstkaarten naar gemeenteleden van ouder dan 75 jaar verstuurd of gebracht, met de gegevens van de contactpersoon in de wijk. De Kerstbroodjes werden volledig gefinancieerd door de Diaconie. Dat betrof € 1100 à € 1200 per jaar. De Diaconie heeft daar een andere actie mee gefinancierd: het kledingproject voor de allerarmsten Clothing4U.

 

Kledingproject voor de allerarmsten: Clothing4U

Stichting HRIF, gevestigd aan de Rijnkade 21 in Weesp is een Humanitaire organisatie die overtollige voorraden nieuwe kleding inzamelt bij winkels, bedrijven, zelfs bij multinationals om deze kleding naar noodgebieden in het buitenland te vervoeren. In 2016 is het besef gekomen dat er ook actie gewenst is om de armoede in Nederland te bestrijden. Begin 2017 is Clothing4U (http://www.clothing4u.nu )van start gegaan om de allerarmsten te helpen. Naast voedsel is ook kleding een basisbehoefte.
Clothing4U maakt een kledingbox met alleen nieuwe kleding op aanvraag via kerk of lokale instantie.
De bedoeling is dat een kerk, instantie of voedselbank ed. de aanvragen voor de pakketten doet. Elk pakket kost de kerk of lokale instantie € 25,- (kosten voor huur opslag en verzending kledingbox) en wordt thuisbezorgd in neutrale verpakking via PostNL. Een pakket bevat uitsluitend nieuwe kleding en vertegenwoordigt een waarde van € 250,00 tot € 350,00.
Voor elk gezinslid kan een kortingsbon aangevraagd worden. Op de website kunnen leeftijd, maat, stijl en voorkeur voor kleur worden aangegeven. Daar wordt bij het samenstellen van het pakket zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Als Diaconie willen wij graag omzien naar onze medemens die het moeilijk heeft. Wij hebben in 2018 40 kortingsbonnen aangeschaft en deze o.a. via de coördinator van de Kredietbank bij de juiste personen laten bezorgen. Wij kennen de personen die deze kortingsbonnen ontvangen op deze manier niet en zo wordt de privacy van degenen die in aanmerking komen gewaarborgd. Ook de Stichting HRIF, die de kleding laat bezorgen, is zich bewust van het belang van privacy.

 

Dorcas Hulp Nederland

Dorcas is een Christelijke hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika de allerarmsten in de wereld helpt. Via lokale partners geeft Dorcas vier soorten hulp, waarvan financiële adoptie een van de manieren is om heel concreet een kind of oudere te helpen. De Diaconie heeft twee Grannies (ouderen) financieel geadopteerd (uit Rusland en Tanzania).

 

International Child Support ( ICS)

International Child Support is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de plattelandsgebieden van Azië en Afrika door:
– kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan
– de gezondheid van kinderen te verbeteren
– de leefsituatie in de dorpen te verbeteren
– op te komen voor de rechten van het kind
De Diaconie geeft een maandelijkse financiële bijdrage aan ICS.

 

Gezellige avond

Vrijwel elk jaar houdt de Diaconie een gezellige avond waarin de vertrekkende diakenen worden bedankt en de nieuwe verwelkomd. In het voorjaar van 2018 hebben wij Astrid Bijvoet als nieuwe diaken verwelkomd en in september nam onze voorzitter Aart Mul afscheid na 8 jaar. De traditionele gezellige avond werd in januari 2019 gehouden samen met de collectanten en hun partners.

 

Weesp, mei 2019