Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2019 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Voorwoord

Ook in 2019 heeft de diaconie geprobeerd inhoud te geven aan de opdracht van de Kerk, die immers de vindplaats van geloof, hoop en liefde is. Wij hebben getracht in ieder geval onze ogen gericht te houden op de samenleving en op de mensen om ons heen. In de samenleving vinden wij zeker onze inspiratie om het dankbare werk van de diaconie in naam van de Kerk van Christus te doen.

We ondersteunen al enkele jaren de Voedselbank en Schuldhulpmaatje, maar ook andere doelen hebben onze aandacht gekregen. Zo hebben wij vanuit onze diaconale opdracht veel aandacht besteed aan de Stichting Bootvluchteling. In oktober 2019 hebben wij een talentenveiling opgestart waarin iedereen zijn talenten aan kon bieden. Wat waren we verrast met de vele talenten die mensen aangeboden hebben. Deze talenten hebben wij in november 2019 geveild en dat heeft een prachtige opbrengst opgeleverd van ruim € 1200. Dit bedrag hebben wij, samen met nog andere giften, overgemaakt aan Stichting Bootvluchteling, met name bestemd voor vluchtelingenkamp Moira op Lesbos.

Wij proberen daarnaast zoveel mogelijk in te spelen op zaken die op ons pad komen en op mensen die onze hulp nodig hebben. Wij hopen dat onze ogen en oren de signalen uit de samenleving op mogen pakken en daar dan de nodige hulp te kunnen bieden. Wij laten ons inspireren tijdens onze 2-maandelijkse bijeenkomsten en daarnaast onze actieve houding ten opzichte van alles wat er speelt.

Het motto van de diaconie is immers: helpen waar geen helper is.

Verder heeft er vorig jaar een wisseling binnen het bestuur van de diaconie plaatsgevonden.

Katinka Hilders is, na ruim 8 jaar lid geweest te zijn van de diaconie, gestopt met haar werkzaamheden. Het laatste jaar was zij voorzitter. Wij danken haar voor het vele werk wat zij altijd vol enthousiasme gedaan heeft en voor haar inspirerende inbreng.

Ondergetekende (Astrid Bijvoet) heeft haar opgevolgd en hoopt met net zo veel enthousiasme en deskundige inbreng als haar voorgangers (Aart Mul en Katinka Hilders) de werkzaamheden voort te zetten.

Astrid Bijvoet,
voorzitter

Samenstelling Diaconie

De samenstelling van de Diaconie tot september 2019: Katinka Hilders, voorzitter, Joost van Nigtevecht en Dirk van den Broek penningmeesters, Cathalien Op ’t Land secretaris, Hennie Hottentot, Astrid Bijvoet, Klaas Samplonius vertegenwoordiger kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond. In september 2019 traden Anga Oosterom en Henk de Groot als diakenen toe tot het College van Diakenen.
In september 2019 trad Katinka Hilders als diaken af en werd Astrid Bijvoet voorzitter.

Beleidsprogramma en de Diaconie

De Diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest.

Vanuit het beleidsplan

De Diaconie heeft zich ook in 2019 gericht op de minder bedeelde mensen in de directe omgeving. De Diaconie was door het aftreden van Aart Mul in 2018 in 2019 bestuurlijk niet meer betrokken bij de stichting Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg. De diaconie ondersteunt deze stichting nog steeds wanneer nodig. De Voedselbank werd ondersteund met giften en inzamelingen van goederen.

Voor de komende jaren blijft onze aandacht gevraagd worden voor het snel oppakken van ideeën die leven en deze uitwerken. In 2019 heeft de diaconie opnieuw een “Wees welkom middag” georganiseerd samen met de RK-Parochie en de Evangelische Gemeente om kennis te maken met nieuwe Weespers uit binnen en buitenland.

De Diaconie vindt het erg belangrijk om de resultaten van het diaconale werk zowel intern als extern te communiceren. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat de kerk in het algemeen en de Diaconie in het bijzonder voor mensen kan betekenen. Het kerkblad Onderweg is het voornaamste communicatiemiddel van de Diaconie.

Vergaderingen

De diaconie vergaderde 7x in 2019. In principe om de 2 maanden, met een extra vergadering in september, speciaal gewijd aan de begroting. Tussen de vergaderingen door zijn er incidenteel zaken via e-mailcontact besproken en soms ook besloten.
Astrid Bijvoet zat namens de diaconie in het moderamen. De kerkenraad, waarvan de Diaconie onderdeel is, heeft in 2019 4x vergaderd.

Collecteren

Het besluit om per dienst met 1 diaken en 1 collectant (geen diaken) te collecteren is ook in 2019 gecontinueerd. Tijdens de avondmaalsdiensten werd er met 2 diakenen en 3 collectanten voor de Tafel van de Heer zorg gedragen.

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Weesp heeft medezeggenschap van burgers bij beleidsontwikkeling en –uitvoering in het sociaal domein geregeld door het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van de gemeente Weesp. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak van één of meer van de drie wetten: Wmo, Jeugd en Participatie. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggenspraak.
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent regelmatig stukken beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met het eigen netwerk. Ook nodigt de Adviesraad een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten. De Adviesraad vergadert maandelijks om adviezen op te stellen (die vaak worden voorbereid in kleinere groepen). Daarnaast is er overleg met externe contacten, met de wethouders en met ambtenaren.
De Adviesraad is ingesteld door de gemeente Weesp. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Weesp op voordracht van zittende leden van de Adviesraad.
Astrid Bijvoet is lid van de Adviesraad

In 2019 zijn in totaal 3 gevraagde en 1 ongevraagde adviezen uitgebracht.
Alle adviezen en de reactie van de Gemeente zijn gepubliceerd op www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl/adviezen/
De leden van de raad hebben in kleine werkgroepen veel voorbereidend werk verricht om de besluitvorming in de raad een extra impuls te geven.
Alle adviezen staan op de website www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

Financiën

In 2019 was er een negatief resultaat van € 10.741. Het beleidsplan 2015-2020 gaat ervan uit dat er een negatief resultaat van € 10.000 per jaar kan zijn (gemiddeld).

De Diaconie heeft € 534.795 aan beleggingen en € 200.236 aan geldmiddelen. Door de zeer lage rente zijn er vrijwel geen inkomsten uit obligaties en spaarrekeningen.

De Diaconie belegt met een defensief profiel door de Rabobank na een koersverlies van €31.987 in 2018 was er in 2019 een koerswinst van €66.999

De hulpgiften binnenland worden beoordeeld door de diakenen. De giften buitenland worden beoordeeld door leden van de ZWO commissie. Na beoordeling komt er een voorstel naar de Diaconie ter goedkeuring.

Oikocredit

Een deel van ons vermogen € 24.385 is belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.

PDKN – Protestants Diaconaal Krediet Nederland

In 2013 is besloten een project te ondersteunen voor een bedrag van € 5.000,–. Dit betreft een geldlening voor een periode van 20 jaar. Dit geld komt ten goede aan de Hadassa hoeve in Ane, Overijssel. Dit is een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn. Zij kunnen zich hier voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Jaarlijks wordt er een kleine rente betaald en een deel van de aflossing.
De lening in 2016 aangegaan met het Roosevelthuis wordt voortgezet. Dit betreft een huis waar gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week vakantie kunnen vieren. De twee leningen samen bedragen in 2019 € 8000.

Legaat

De Diaconie heeft in 2019 een Legaat ontvangen van €73.728

Voedselbank

In 2019 deden door het jaar heen rond de 50 mensen/gezinnen een beroep op de voedselbank. Evenals in 2018 werd ook in 2019 door de Diaconie aan alle deelnemers van de voedselbank een supermarkt-cadeaubon ter waarde van € 50,– uitgedeeld vlak voor Pasen. Vóór Pasen op advies van de coördinator van de voedselbank in Weesp, omdat er met de Kerst al veel aandacht is vanuit de Weesper gemeenschap voor de voedselbank. Daarnaast werden er in 2019 2x producten ingezameld voorafgaand aan de kerkdienst: op 1e Pinksterdag en vóór de oogstdienst in november.

Rugzakjesproject

Voor de kinderen van de voedselbank werd ook in 2019 een vakantiepakket samengesteld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met daarin leuke ideeën en cadeautjes voor in de vakantie. Een werkgroep heeft naast de gift van de Diaconie ook Weesper ondernemers en organisaties benaderd voor een bijdrage aan dit vakantiepakket in natura of in de vorm van een tegoedbon.

Kerkdienst en Kyriegebed

Een diaken of lid van de ZWO-cie deed voorheen het kyriëgebed tijdens de Avondmaals- en ZWOdiensten. Met ingang van 2019 is, in onderling overleg, besloten om daar mee te stoppen.
De predikant neemt dat nu over.

Paasattentie bewoners Hogeweyk

Met Pasen hebben een aantal gemeenteleden een Paasattentie voor de bewoners van Hogeweyk gemaakt en hen dit aangeboden. De Diaconie heeft dit financieel ondersteund.

Oogstdienst

Op 3 november 2019 werd de Oogstdienst gehouden. Ook dit jaar gingen er de fruitbakjes naar de volgende doelgroepen:
– Gemeenteleden vanaf 80 jaar
– Zieke en/of hulpbehoevende gemeenteleden
– Zij die in het afgelopen jaar hun partner hebben verloren
– Eventueel ingebrachten (ook niet-gemeenteleden), waarvan men vindt dat zij het nodig hebben

Er werden bakjes in de wijken bij de mensen aan huis bezorgd, er gingen grote bakken naar de huisjes in de Hogeweyk en naar de huiskamers op de PG-afdeling van Oversingel. Verder gingen we uit van een aantal bakjes voor overige ingebrachten.

De grote bakken voor de Hogeweyk en Oversingel werden weggebracht en daar door een aantal vrijwilligers naar de huisjes en de huiskamers gebracht. De meeste kleine bakjes zijn opgehaald door de contactdames om ze rond te brengen. Degenen die niet opgehaald werden stonden zondag tijdens de dienst weer op de lange tafels in de kerk om door gemeenteleden weer naar de bijbehorende adressen gebracht te worden. Ook was er voldoende animo voor de overige gemaakte bakjes. Het fruit wat overbleef is ook dit jaar weer naar de voedselbank gegaan. De opbrengst van de collecte in deze dienst, was bestemd voor de onkosten voor de Oogstdienstfruitbakjes.

Kerstpakketten

Elk jaar deelt de Diaconie Kerstpakketten en enveloppen met geld uit aan mensen die van een minimum moeten leven. In 2019 zijn 30 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden krijgen 70,– euro, gezinnen krijgen 100,– euro. De kerstpakketten worden gratis ter beschikking gesteld door de firma Pronk.

Kledingproject voor de allerarmsten: Clothing4U

Stichting HRIF, gevestigd aan de Rijnkade 21 in Weesp is een Humanitaire organisatie die overtollige voorraden nieuwe kleding inzamelt bij winkels, bedrijven, zelfs bij multinationals om deze kleding naar noodgebieden in het buitenland te vervoeren. In 2016 is het besef gekomen dat er ook actie gewenst is om de armoede in Nederland te bestrijden. Begin 2017 is Clothing4U (http://www.clothing4u.nu) van start gegaan om de allerarmsten te helpen. Naast voedsel is ook kleding een basisbehoefte.
Clothing4U maakt een kledingbox met alleen nieuwe kleding op aanvraag via kerk of lokale instantie.
De bedoeling is dat een kerk, instantie of voedselbank ed. de aanvragen voor de pakketten doet. Elk pakket kost de kerk of lokale instantie € 25,- (kosten voor huur opslag en verzending kledingbox) en wordt thuisbezorgd in neutrale verpakking via PostNL. Een pakket bevat uitsluitend nieuwe kleding en vertegenwoordigt een waarde van € 250,00 tot € 350,00.
Voor elk gezinslid kan een kortingsbon aangevraagd worden. Op de website kunnen leeftijd, maat, stijl en voorkeur voor kleur worden aangegeven. Daar wordt bij het samenstellen van het pakket zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Als Diaconie willen wij graag omzien naar onze medemens die het moeilijk heeft. Wij hebben evenals in 2018 ook in 2019 40 kortingsbonnen aangeschaft en deze o.a. via de coördinator van de Kredietbank en via andere kanalen bij de juiste personen laten bezorgen. Wij kennen de personen die deze kortingsbonnen ontvangen op deze manier niet en zo wordt de privacy van degenen die in aanmerking komen gewaarborgd. Ook de Stichting HRIF, die de kleding laat bezorgen, is zich bewust van het belang van privacy.

Dorcas Hulp Nederland

Dorcas is een Christelijke hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika de allerarmsten in de wereld helpt. Via lokale partners geeft Dorcas vier soorten hulp, waarvan financiële adoptie een van de manieren is om heel concreet een kind of oudere te helpen. De Diaconie heeft twee Grannies (ouderen) financieel geadopteerd.

International Child Support (ICS)

International Child Support is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. ICS richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de plattelandsgebieden van Azië en Afrika door:
– kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan
– de gezondheid van kinderen te verbeteren
– de leefsituatie in de dorpen te verbeteren
– op te komen voor de rechten van het kind
De Diaconie geeft een maandelijkse financiële bijdrage aan ICS.

Gezellige avond

Vrijwel elk jaar houdt de Diaconie een gezellige avond waarin de vertrekkende diakenen worden bedankt en de nieuwe verwelkomd. In november 2019 hebben wij Anga Oosterom en Henk de Groot als nieuwe diakenen verwelkomd en afscheid genomen van Katinka Hilders.

Weesp, april 2020