Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2020 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Voorwoord

Het jaar 2020 is een jaar geweest die we nooit, maar dan ook nooit zullen vergeten. Een verschrikkelijke pandemie kwam over de wereld en iedereen ging in lockdown op welke manier dan ook. Het ene land wat strenger dan het andere, maar geen land bleef uitgezonderd van dit hele nare virus genaamd COVID 19.
Dat betekende voor ons als diaconie ook dat wij onze werkzaamheden niet op de normale manier konden uitvoeren en veel dingen werden online geregeld. We vergaderden zelfs online. Zeer zelden maakten we nog life afspraken en als dat dan al eens gebeurde, was de volgende meeting toch weer online omdat de maatregelen van overheidswege weer verder werden aangescherpt.
En hoe je het ook went of keert: alles went…zelfs online vergaderen. Uiteraard gebeurde één en ander ook uit zelfbescherming.
Het is tot op heden nog steeds spannend. Wie had ooit kunnen denken dat wij op deze manier getroffen zouden worden door zo’n vreselijk virus? Niemand toch? Zelfs niet in je stoutste dromen. Maar die droom werd waarheid.
En zelfs nu nog, ruim 1 jaar later, zitten we nog in een toestand van grote afstandelijkheid naar elkaar toe. En ja hoe houd je dan warme contacten met elkaar?
Nou vooral door om te zien naar elkaar en extra alert te zijn op alleenstaanden en eenzamen. De diaconie heeft zich direct in het begin van de pandemie al aangemeld bij #Nietalleen. Maar daar kwamen helaas maar weinig meldingen binnen. Helaas, zoals we schrijven, maar eigenlijk is dat gelukkig. Want dat betekende dat er zeer goed naar mensen omgekeken werd door iedereen. De enkele aanmelding die wij kregen hebben wij op een goede manier weten op te lossen en steun kunnen bieden die gevraagd werd.
Wij hebben wij op onze eigen manier voldoende aandacht trachten te geven aan de mensen om ons heen die dat nodig hadden.
Op deze wijze hebben wij met elkaar gestalte weten te geven aan de opdracht die wij als diaconie met elkaar onderschrijven: Helpen waar geen helper is.
We hebben ook dit jaar weer veel aandacht gegeven aan Stichting Bootvluchteling, actief in Kamp Moria op Lesbos in Griekenland. Daar hebben wij weer veel geld aan over kunnen maken. Geld wat ondanks de pandemie gul gegeven werd door onze gemeenteleden. Hier blijft altijd veel geld nodig en wij proberen daar ook steeds weer voldoende aandacht aan te geven, samen met de ZWO commissie (Katinka Hilders en Annemieke Buurman).

Daarnaast hebben wij ondanks de Corona situatie toch wel weer enkele acties op touw weten te zetten. We zijn altijd weer heel erg blij verrast over de mensen die bereid zijn mee te werken en mee te denken. De grootste actie die wij gestart zijn afgelopen najaar is de luierinzamelingsactie voor kamp Moria.
Verder hebben wij ondersteuning geboden aan het Kerstengelen project, een geweldig initiatief van onze predikanten. Dit project is zeer goed ontvangen door de gemeenteleden…. Even wat extra aandacht voor gemeenteleden waar wij tijdens de Kerstdagen aan gedacht hebben en die wij een extra blijk van “ik denk aan jou” wilden geven.
Ook hebben wij met Kerst rozen voor het hardwerkende personeel afgegeven bij Oversingel. Juist met deze dagen is het goed om de mensen werkzaam in de zorg extra te bedanken voor het harde en zware werken in tijden van Corona.
We zullen ongetwijfeld nog wat aandachtspunten vergeten zijn die wij verricht hebben het afgelopen jaar, maar het mag duidelijk zijn dat wij onze ogen gericht houden op onze medemens en hen willen ondersteunen daar waar nodig is en daarmee voldoen aan onze opdracht.

Binnen de diaconie zijn er in 2020 geen wisselingen geweest, behalve dat Dirk van der Broek aftrad als diaken en verbonden blijft aan de diaconie als Diaconaal Rentmeester. Daar zijn wij heel blij mee want op deze wijze kunnen wij nog goed gebruik maken van zijn expertise.
Voor het komende jaar (2021) moeten wij wel op zoek gaan naar nieuwe leden. De penningmeester (Joost van Nigtevecht) zal aftreden, maar daar is gelukkig al vervanging voor gevonden.
Maar ook onze secretaris (Cathalien Op ’t Land) zal volgend jaar aftredend zijn nadat ze vorig jaar voor 2 jaar bijgetekend heeft. Om iemand goed in te werken zou het fijn zijn als we dit jaar al iemand kunnen vinden die met haar meeloopt.
We vertrouwen erop dat we ook dit weer voor elkaar gaan krijgen.
We spreken de hoop uit dat we aan het eind van 2021 weer wat vrijer kunnen rondlopen, als het grootste gedeelte van de gemeenschap gevaccineerd is tegen Corona en dat we elkaar dan weer in levende lijve mogen ontmoeten. Uiteraard ook in de kerkdiensten die we dan wellicht weer gezamenlijk kunnen houden. Want ondanks alle goede mogelijkheden die bedacht zijn, zoals vergaderingen online en een geweldige mogelijkheid om de kerkdiensten online via een livestream te kunnen volgen, ondersteund door heel veel behulpzame mensen, missen we elkaar als gemeenteleden toch echt wel heel erg.
We gaan vol goede moed verder in de hoop elkaar weer een hand te mogen schudden en gezamenlijk een kop koffie te mogen drinken.
Het gaat u allen goed en blijf vooral gezond!

Hartelijke groet van Astrid Bijvoet
Voorzitter diaconie

Weesp, April 2021

Samenstelling Diaconie

De samenstelling van de Diaconie in 2020: Astrid Bijvoet, voorzitter, Joost van Nigtevecht, penningmeester, Cathalien Op ’t Land, secretaris, Hennie Hottentot, Anga Oosterom, Henk de Groot en Klaas Samplonius, vertegenwoordiger Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond t/m september 2020. Hij werd opgevolgd door Henk van Beek. Dirk van den Broek werd in 2020 van penningmeester Diaconaal Rentmeester. Hij bleef op deze manier betrokken bij het beheer van de Financien, echter zonder ambtsdrager te zijn.

Beleidsprogramma en de Diaconie

De Diaconie is naar aanleiding van het beleidsprogramma, waarin wij als gemeente een open en gastvrije gemeente willen zijn, bezig haar beleid daarop af te stemmen. Met name de gerichtheid naar buiten is hierin een belangrijk item geweest.

Vanuit het beleidsplan

De Diaconie heeft zich ook in 2020 gericht op de minder bedeelde mensen in de directe omgeving. De Diaconie was door het aftreden van Aart Mul in 2018 in 2019 bestuurlijk niet meer betrokken bij de stichting Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden en Muiderberg. De diaconie ondersteunt deze stichting nog steeds wanneer nodig. De Voedselbank werd ondersteund met giften. Dit jaar niet met ingezamelde producten, daar in verband met het coronavirus de kerkdiensten anders verliepen.

Voor de komende jaren blijft onze aandacht gevraagd worden voor het snel oppakken van ideeën die leven en deze uitwerken. In 2020 heeft de diaconie geen “Wees welkom middag” georganiseerd om kennis te maken met nieuwe Weespers uit binnen en buitenland. Er mochten slechts een beperkt aantal mensen bij elkaar komen in het Lichthuis in verband met het coronavirus.

De Diaconie vindt het erg belangrijk om de resultaten van het diaconale werk zowel intern als extern te communiceren. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat de kerk in het algemeen en de Diaconie in het bijzonder voor mensen kan betekenen. Het kerkblad Onderweg is het voornaamste communicatiemiddel van de Diaconie.

Vergaderingen

De diaconie vergaderde 7x in 2020. In principe om de 2 maanden, met een extra vergadering in september, speciaal gewijd aan de begroting. Tussen de vergaderingen door zijn er incidenteel zaken via e-mailcontact besproken en soms ook besloten.
Astrid Bijvoet zat namens de Diaconie in het moderamen. De kerkenraad, waarvan de Diaconie onderdeel is, heeft in 2020 5x vergaderd. 1x meer dan gebruikelijk, in verband met het beroepen van een nieuwe dominee.

Collecteren

Het besluit om per dienst met 1 diaken en 1 collectant (geen diaken) te collecteren is ook in 2020 gecontinueerd, gedurende de diensten waarbij het gebruikelijke aantal gemeenteleden aanwezig was. Gedurende de coronaperiode is er vooral digitaal gecollecteerd.
Tijdens de avondmaalsdiensten vóór de coronaperiode werd er met 2 diakenen en 3 collectanten voor de Tafel van de Heer zorg gedragen. Gedurende de coronaperiode met heel weinig of geen gemeenteleden in de kerk is er op een alternatieve manier Heilig Avondmaal gevierd.

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Weesp heeft medezeggenschap van burgers bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het sociaal domein geregeld door het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van de gemeente Weesp. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak van één of meer van de drie wetten: Wmo, Jeugd en Participatie. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggenspraak.
Weesp heeft een paar jaar geleden ervoor gekozen om op te gaan in de gemeente Amsterdam.
Op 7 februari 2020 werd het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam getekend. Centraal in dat akkoord staan de 14 kernwaarden van Weesp. Deze zijn allemaal belangrijk, maar ik pik er één uit: De afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk met ruimte voor eigen initiatief. Juist deze kernwaarde laat zien waar het om gaat: betrokkenheid bij de stad, verantwoordelijkheid nemen en geven, flexibiliteit, maatwerk.

In de loop van 2020 is het bestuurlijk akkoord verder uitgewerkt. Weesp wordt een stadsgebied met een eigen gekozen bestuurscommissie. Deze krijgt taken en bevoegdheden op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Het is een experiment dat wij als adviesraad toejuichen, want het geeft de mogelijkheid om bovengenoemde kernwaarde te realiseren. De vraag is wel hoe de bestuurscommissie het contact met de inwoners van Weesp gaat onderhouden. Voeding vanuit het maatschappelijk middenveld is van groot belang.

De bestuurlijke fusie is per 1 maart 2022 een feit. De Weesper Adviescommissie Sociaal Domein in de huidige vorm houdt dan op te bestaan. Tot die tijd gaan wij ons best doen om maatschappelijk participatie voor alle Weespers mogelijk te maken. En wat daarna gaat gebeuren ten aanzien van de huidige adviesraad is nog niet helemaal duidelijk.

Astrid Bijvoet is lid van de Adviesraad.

In 2020 zijn in totaal 6 gevraagde en 1 ongevraagd advies uitgebracht
Alle adviezen en de reactie van de Gemeente zijn gepubliceerd op www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl/adviezen/

Financiën

In 2020 was er een negatief resultaat van € 13.750. Het beleidsplan 2015-2020 gaat ervan uit dat er een negatief resultaat van € 10.000 per jaar kan zijn (gemiddeld). Vanuit het Legaat dat geschonken is werd € 3.750 benut voor de Jaarrekening.

Beleggingen: €260.214 aandelen en €409.692 obligaties, op bankrekeningen €97.151.

Beleggen in 2020 was door de coranacrisis zeer volatiel.
(Wat is volatiliteit? De koers van een onderliggende waarde zoals een aandeel of index is voortdurend in beweging. De koers kan omhooggaan maar natuurlijk ook omlaag. De term die wordt gebruikt voor de beweeglijkheid van een effect is volatiliteit.
Wanneer een onderliggende waarde een stabiele koers heeft, en dus bijna niet omhoog of omlaag, beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Een effect dat zich wild beweegt heeft een hoge volatiliteit.)

Koerswinst in 2020 €28.229

PDKN – Protestants Diaconaal Krediet Nederland

Hadassahoeve lening afgelost, lening Roosevelthuis €4000.

Oikocredit

Een deel van ons vermogen € 24.385 was belegd in Oikocredit. Een organisatie die microfinancieringen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden.
Het als intermediair fungeren voor Oikocredit is door PKN stopgezet in 2020. Het belegde vermogen werd teruggestort. We moeten als Diaconie zelf bij Oikocredit gaan beleggen in 2021.

Hulpgiften Nederland

De hulpgiften voor organisaties en personen in Nederland werden voorgesteld door gemeenteleden en/of diakenen, vervolgens beoordeeld en toegekend in de diaconievergaderingen.
Zo zijn er o.a. via het Leger des Heil Kerstdiners voor dak- en Thuislozen in Amsterdam gesponsord, en is er een donatie gegaan naar een familie waarbij voor de gehandicapte dochter een bestelbus nodig was.
O.a. in verband met de privacy zullen niet alle hulpgiften die door de Diaconie overgemaakt zijn in dit Jaarverslag genoemd worden. De totalen zijn in de Jaarrekening terug te vinden.

Giften Buitenland

Voor de giften voor organisaties in het buitenland werden voorstellen gedaan door leden van de ZWO commissie. Deze voorstellen werden in de Diaconievergaderingen ter goedkeuring voorgelegd en toegekend.
De ZWO-cie krijgt de beschikking over een budget vanuit de Diaconiegelden om organisaties en/of personen buiten Nederland te ondersteunen. Ook als er noodsituaties of natuurrampen voorkomen, kan de ZWO dit budget daarvoor inzetten.
Daarnaast worden er speciale ZWO-collectes gehouden, die bestemd zijn voor een door de ZWO-commissie samen met de Kinderdienst gekozen twee-jaarlijks project. Voor dit project organiseren zij ook de extra collectes in de 40-dagentijd en in de Adventsperiode.
De ZWO-commissie maakt een eigen jaarverslag.

Voedselbank

In 2020 deden door het jaar heen rond de 50 mensen/gezinnen een beroep op de voedselbank. Evenals in 2018 en 2019 werd door de Diaconie ook in 2020 aan alle deelnemers van de voedselbank een supermarkt-cadeaubon ter waarde van € 50,– uitgedeeld vlak voor Pasen. Vóór Pasen op advies van de coördinator van de voedselbank in Weesp, omdat er met de Kerst al veel aandacht is vanuit de Weesper gemeenschap voor de voedselbank. In 2020 werden er géén producten ingezameld voorafgaand aan de kerkdienst zoals gebruikelijk op 1e Pinksterdag en vóór de oogstdienst in november. Dit in verband met het coronavirus.

Rugzakjesproject

Voor de kinderen van de voedselbank werd ook in 2020 een vakantiepakket samengesteld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met daarin leuke ideeën en cadeautjes voor in de vakantie. Een werkgroep heeft naast de gift van de Diaconie ook Weesper ondernemers en organisaties benaderd voor een bijdrage aan dit vakantiepakket in natura of in de vorm van een tegoedbon.

Paasattentie bewoners Hogeweyk

Met Pasen is er ook in 2020 een Paas-attentie in de vorm van bloemstukjes en een Kaart voor de bewoners van Hogeweyk en de PG-huiskamers in Oversingel gemaakt en hen dit aangeboden. De Diaconie heeft dit financieel ondersteund.

Oogstdienst

In verband met het coronavirus werden er in 2020 geen fruitbakjes samengesteld en rondgebracht.

Kerstpakketten

Elk jaar deelt de Diaconie Kerstpakketten en een Kerstgift uit aan mensen die van een minimum moeten leven. In 2020 zijn 30 pakketten uitgedeeld, veelal aan mensen van buiten de kerk. Alleenstaanden kregen daarbij een gift van 70,– euro, gezinnen 100,– euro. De kerstpakketten werden ook dit jaar gratis ter beschikking gesteld door de firma Pronk.

Kledingproject voor de allerarmsten: Clothing4U

Stichting HRIF, gevestigd aan de Rijnkade 21 in Weesp is een Humanitaire organisatie die overtollige voorraden nieuwe kleding inzamelt bij winkels, bedrijven, zelfs bij multinationals om deze kleding naar noodgebieden in het buitenland te vervoeren. In 2016 is het besef gekomen dat er ook actie gewenst is om de armoede in Nederland te bestrijden. Begin 2017 is Clothing4U (http://www.clothing4u.nu) van start gegaan om de allerarmsten te helpen. Naast voedsel is ook kleding een basisbehoefte.
Clothing4U maakt een kledingbox met alleen nieuwe kleding op aanvraag via kerk of lokale instantie.
De bedoeling is dat een kerk, instantie of voedselbank ed. de aanvragen voor de pakketten doet. Elk pakket kost de kerk of lokale instantie € 32,50 (kosten voor huur opslag en verzending kledingbox) en wordt thuisbezorgd in neutrale verpakking via PostNL. Een pakket bevat voornamelijk nieuwe kleding en vertegenwoordigt een waarde van € 300,00 tot € 350,00.
Voor elk gezinslid kan een kortingsbon aangevraagd worden. Op de website kunnen leeftijd, maat, stijl en voorkeur voor kleur worden aangegeven. Daar wordt bij het samenstellen van het pakket zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Als Diaconie willen wij graag omzien naar onze medemens die het moeilijk heeft. Wij hebben evenals in 2018 en 2019 ook in 2020 40 kortingsbonnen aangeschaft en deze o.a. via de coördinator van de Kredietbank en via andere kanalen bij de juiste personen laten bezorgen. Wij kennen de personen die deze kortingsbonnen ontvangen op deze manier niet en zo wordt de privacy van degenen die in aanmerking komen gewaarborgd. Ook de Stichting HRIF, die de kleding laat bezorgen, is zich bewust van het belang van privacy.

Luieractie voor Kamp Moria op Lesbos

In oktober 2020 is er door de Diaconie, samen met de RK-Parochie Levend Water 3 weken lang een inzamelingsactie gehouden voor vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in Griekenland. Er werden Luiers en Hygiëneproducten ingezameld. Door publiciteit in het Weesper Nieuws hebben ook Weespers, die niet betrokken zijn bij onze Kerkgemeenschap aan de actie mee gedaan. De actie was een groot succes. Er konden bijna 15.000 luiers en 1100 hygiëneproducten, alsmede allerlei kinderkleding, dat spontaan was gedoneerd, naar Kamp Moria op Lesbos worden vervoerd.