Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Jaarverslag 2021 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Voorwoord

Ook 2021 stond weer volledig in het teken van Corona, net zoals 2020.

Heel veel werd online geregeld, zoals het meest belangrijke: het volgen van de kerkdiensten. Maar ook vergaderen gebeurde voor het merendeel van de tijd via ZOOM. Ik geloof dat we maar 1 keer in 2021 fysiek vergaderd hebben.

Ach ja we zijn allemaal wat handiger geworden in het gebruik van de digitale mogelijkheden, maar of dat nou mijn voorkeur heeft….ik denk het niet.

Door Corona en door alle beperkingen daaromheen zijn we ook wat minder slagvaardig geworden lijkt het. Steeds weer als er een opleving was, dat we bijvoorbeeld weer wat meer mochten, werd dat weer ingehaald door de harde werkelijkheid en zakten we weer weg in nog weer eens een lockdown. Nee het zijn geen leuke tijden geweest.

Veel dingen gingen gelukkig wel gewoon door, soms met aanpassingen. Zoals het vieren van het Heilig Avondmaal. Daarvoor hebben wij kleine roestvrijstalen bekertjes aangeschaft omdat drinken uit één beker de komende jaren er zeker niet in zal zitten. Omdat lopen in de kerk beperkt moest blijven en we lange tijd ook in de kerk mondkapjes moesten dragen bedachten we een andere manier om het Avondmaal met elkaar te kunnen vieren. Er werden naast de kleine rvs bekertjes ook papieren bakjes geregeld, waarin dat bekertje gezet kon worden met daarnaast een stukje brood, wat later vervangen werd door een kleine matze omdat het brood uitdroogde onder invloed van de verwarmingsstralers boven ons hoofd.

Binnen het team van diakenen stopte Joost van Nigtevecht in september met zijn werkzaamheden als penningmeester. Joost heeft heel nauwgezet en serieus zijn werkzaamheden verricht en daar hebben wij hem uiteraard voor bedankt. In Jantine Galesloot hebben wij een goede opvolger gevonden. Jantine is niet bevestigd als ambtsdrager maar vervult haar werkzaamheden als diaconaal rentmeester, net zoals Dirk van den Broek. Jantine heeft al heel snel de zaken goed opgepakt en laat zien dat zij verstand van zaken heeft. Heel fijn.

Als diaconie zijn wij een aantal jaren geleden gestart met het aanschaffen van kledingvouchers bij Cothing4u. Deze vouchers bieden wij aan aan mensen die het hard nodig hebben. Door het volgen van een stappenplan kunnen zij een pakket kleding aanvragen van ten minste €350. Het kost de aanvrager helemaal niets en de diaconie betaalt maar €39,50 voor zo’n pakket (voor de portokosten en huur van de opgeslagen van de goederen in de loods). De pakketten zien er geweldig verzorgd en verantwoord uit. Hier is veel belangstelling voor geweest in 2021.We hebben zelfs meer vouchers aan moeten vragen dan we in eerste instantie gepland hadden. Dit komt mede doordat wij de samenwerking aangegaan zijn met de intakers bij de Voedselbank, die daar vrij snel in de gaten hebben of mensen ook behoefte hebben aan kleding naast een voedselpakket. We zien dat de nood hoog blijft.

Wij gaan vol goede moed verder met open ogen en een open hart om zaken om ons heen te zien en te reageren op dat waar onze aandacht en onze liefde gevraagd wordt. U wordt van harte uitgenodigd om ons daarin te ondersteunen door aan te geven waar u denkt dat ondersteuning vanuit de diaconie gewenst en of noodzakelijk is.

Met een hartelijke groet voor u allen en Gods zegen toegewenst

Astrid Bijvoet, voorzitter diaconie

Weesp maart 2022

Samenstelling Diaconie

De samenstelling van de Diaconie in 2021: Astrid Bijvoet, voorzitter, Joost van Nigtevecht, penningmeester t/m september 2021, Cathalien Op ’t Land secretaris, Hennie Hottentot t/m september 2021, Anga Oosterom, Henk de Groot, Henk van Beek, Dirk van den Broek als Diaconaal Rentmeester. In september 2021 volgde Jantine Galesloot Joost op als penningmeester in de hoedanigheid van Diaconaal Rentmeester. Evenals Dirk van de Broek gaat zij over het beheer van de Financiën, zonder ambtsdrager te zijn.

Beleidsprogramma en de Diaconie

In 2021 hebben wij als Diaconie gewerkt aan een nieuw Beleidsplan. In december 2021 was dat nog niet helemaal gereed. In 2022 zal er de laatste hand aan gelegd worden, en een stappenplan uitgerold worden.

Vergaderingen

De diaconie vergaderde 7x in 2021. In principe om de 2 maanden, met een extra vergadering in september, speciaal gewijd aan de begroting. In verband met Corona werd er grotendeels digitaal vergaderd.
Astrid Bijvoet zat namens de Diaconie in het moderamen. De kerkenraad, waarvan de Diaconie onderdeel is, heeft in 2021 4x vergaderd.

Collecteren en vieren Heilig Avondmaal

Gedurende deze coronaperiode is er vooral digitaal gecollecteerd. Als er gemeenteleden in de kerk waren, stonden er collectemandjes bij de uitgang.
Gedurende de coronaperiode met heel weinig of geen gemeenteleden in de kerk is er op een alternatieve manier Heilig Avondmaal gevierd. In het voorwoord zet de voorzitter uiteen hoe dat in zijn werk ging.

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Weesp heeft medezeggenschap van burgers bij beleidsontwikkeling en – uitvoering in het sociaal domein geregeld door het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein Weesp werd in de huidige vorm in 2015 ingesteld. Dat is het moment van invoering van de ‘nieuwe Wmo’.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van de gemeente Weesp. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak van één of meer van de drie wetten: Wmo, Jeugd en Participatie. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggenspraak.

De voorbereiding van de fusie met Amsterdam heeft in 2021 de werkzaamheden bepaald, daardoor is de rol van Adviesraad enigszins gewijzigd. De Adviesraad heeft in gesprekken met de wethouders zich laten informeren over de voortgang van de ambtelijke fusie met Amsterdam en specifiek over overgang van Wmo en Jeugdvoorzieningen naar de inkoop van Amsterdam. Verder is er veel aandacht geweest voor toegankelijkheid en het realiseren van een inclusieve samenleving. In februari heeft de Adviesraad een Zienswijze ‘Advisering sociaal domein na de bestuurlijke fusie Weesp – Amsterdam’ opgesteld. Deze is voorgelegd aan het College B&W. De kern van het advies is om ook na de fusie een adviesraad voor het stadsgebied Weesp in stand te houden. In Amsterdam bestaat geen Adviesraad Sociaal Domein. Er zijn drie aparte adviesraden: Stedelijke Adviesraad Wmo, de Participatieraad en het Jeugdplatform. In elke raad is een zetel voor Weesp beschikbaar.

Het is afwachten hoe dat straks verder gaat met Amsterdam. Inzet is om het specifieke Weesper belang zichtbaar te maken en te houden in het beleid. Er komt een Bestuurscommissie voor het stadsgebied Weesp die hierover adviseert. De Adviesraad Sociaal Domein Weesp vindt het belangrijk dat er ook in de toekomst een adviescommissie van burgers uit Weesp blijft bestaan die de Bestuurscommissie voedt met signalen uit de samenleving. De Bestuurscommissie zal hier zelf in 2022 een besluit over nemen.

Voor 2022 zijn geen verdere plannen gemaakt omdat de Adviesraad per 31 december 2021 is opgeheven.

Financiën

Resultaat

Het operationele resultaat over 2021 bedraagt -€ 17.306 (negatief).
Over 2021 was een resultaat begroot van -€ 15.445. Dit ligt in lijn met het beleidsplan, dat uitgaat van een negatief resultaat van ca € 15.000, waarvan maximaal € 5.000 vanuit het legaat wordt gefinancierd.

Afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor beleggingsadvies, aangezien in 2021 de kosten over 5 kwartalen zijn opgenomen (4e kwartaal 2020 t/m 4e kwartaal 2021), in plaats van 4 kwartalen (begroot).
Verder liggen de baten en lasten over 2021 (= realisatie) in lijn met de begroting 2021.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 798.658 (31-12-2020: € 771.090), als volgt te specificeren:

Het koersresultaat over 2021 bedroeg € 53.174, hetgeen de toename van het eigen vermogen (reserve koersverschillen) verklaart.

Aan het legaat is in 2021 €12.050 onttrokken, waarvan € 4.300 aan ondersteuning, € 4.000 aan binnenlandse giften en € 3.750 negatief resultaat over 2020 (boven de -€ 10.000).

Beleggingen

De waarde van de beleggingen per 31 december 2021 bedraagt € 726.336 (31-12-2020:
€ 673.906), bestaande uit:
– Aandelenfondsen € 297.203
– Obligatiefondsen € 398.130
– Oikocredit € 27.253
– PDKN € 3.750

Doorzendcollecten

Het totaalbedrag aan doorzendcollecten over 2021 bedraagt € 21.810 (2020: € 17.022), als volgt verdeeld:

Hulpgiften Nederland

De hulpgiften voor organisaties en personen in Nederland werden voorgesteld door gemeenteleden en/of diakenen, vervolgens beoordeeld en toegekend in de diaconievergaderingen.
O.a. in verband met de privacy zullen niet alle hulpgiften die door de Diaconie overgemaakt zijn in dit Jaarverslag genoemd worden. De totalen zijn in de Jaarrekening terug te vinden.

Giften Buitenland

Voor de giften voor organisaties in het buitenland werden voorstellen gedaan door leden van de ZWO commissie. Deze voorstellen werden in de Diaconievergaderingen ter goedkeuring voorgelegd en toegekend.
De ZWO-cie krijgt de beschikking over een budget vanuit de Diaconiegelden om organisaties en/of personen buiten Nederland te ondersteunen. Ook als er noodsituaties of natuurrampen voorkomen, kan de ZWO dit budget daarvoor inzetten.
Daarnaast worden er speciale ZWO-collectes gehouden, die bestemd zijn voor een door de ZWO-commissie samen met de Kinderdienst gekozen twee-jaarlijks project. Voor dit project organiseren zij ook de extra collectes in de 40-dagentijd en in de Adventsperiode.
De ZWO-commissie maakt een eigen jaarverslag.