Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

17 januari 2010, avonddienst

Psalmlezing: Psalm116.

De dichter van deze Psalm leeft heel dichtbij God, nadat hij een indrukwekkende ervaring heeft gehad. Hij heeft namelijk ervaren dat er ook in grote nood, ja zelfs in doodsgevaar uitkomst is, zo waar de Heer leeft. Deze man is een en al dankbaarheid, omdat God hem er, onverwacht, doorheen gesleept heeft. Waar geen redden meer aan leek te zijn, zag God er nog brood in, was er toch weer leven mogelijk. Daarom vloeit het hart van deze taalkunstenaar over van dankbaarheid. Daarom wordt God hier steeds weer van harte geloofd.
Een diep ingrijpende ervaring leidt tot diepe gevoelens. Ook deze man is God diep dankbaar, want is er een betere ondertoon in je leven denkbaar dan dankbaarheid? Dankbaarheid zorgt ervoor dat je goed in je vel zit, vol vertrouwen tegen het leven kunt aankijken.
Deze man wil ook zijn dankbaarheid uiten en denkt daarom meteen aan de tempel. Alleen daar worden dagelijks dankoffers gebracht. Alleen daar wordt de Naam van de Heer dag en nacht geprezen. Gods huis is daarom DE plek waar je terecht kunt met je gevoelens, DE plek waar je je verbondenheid met God en het geloof kunt ervaren, in je gebeden en in je loflied. Muziek en gebed als uitingen van dankbaarheid én als troost. Muziek en gebed als expressie van diepe emoties. Daarom zingt deze man een lied, dat één dankgebed is. God loven, niet alleen in voorspoed; maar dat ook in tijden van tegenspoed BLIJVEN volhouden. God dus ook dankbaar zijn wanneer het NIET meezit in het leven, omdat God er ook dan voor ons is. Ook dan God loven en prijzen. Dat heeft deze man kunnen opbrengen, want dat heeft deze man in de loop van zijn leven ook geleerd: altijd op Gods goedheid blijven vertrouwen. Juist DAT geeft het leven diepgang, een extra dimensie. Juist DAT legt glans over het leven, is een verrijking van je bestaan.
God dankbaar zijn, God loven, omdat God het gebed om ontferming niet onbeantwoord heeft gelaten, loyaal uitkomst bracht. De nood was groot, Gods uitredding groots. Daarom begint dit lied met een geloofsbelijdenis: ik heb de Heer lief. Waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Hier is een fundamentele keuze gemaakt, de keuze zich geborgen te weten in Gods liefde en daarom God meer lief te hebben dan andere dingen. ‘Ik heb de Heer lief’ als antwoord op de bijbelse oproep God te verkiezen boven alles, God lief te hebben met alle mogelijkheden en talenten waarover je beschikt.
‘Ik heb de Heer lief’. Wie dat kan zeggen, is een rijk mens. Wie dat kan nazeggen, heeft het goede in het leven gevonden. God als bron van inspiratie. Dat leidt tot liederen en mooie muziek. U kunt het vanavond ervaren. Dat leidt tot dankbaar en gelukkig in het leven staan, net als deze dichter.
God heb ik lief, omdat Hij ons niet in de steek laat, maar een betrouwbare steun en toeverlaat is, die naar ons luistert. Hij hoort en verhoort onze gebeden. DIE overtuiging leidt ook in het leven van deze zanger tot fundamentele keuzes: voor God. Dan houd je, net als de wijzen, idolen en hoge heren op veilige afstand. Voor God kiezen betekent voor recht en gerechtigheid kiezen. Dan stel je je actief op tegen onrecht, inhumaan gedrag en onderdrukking. Dan verdrijf je vertrouwend op Gods genade de tirannie en ontferm je je in navolging van Christus over wie je aandacht en hulp nodig hebben. Zo Gods liefde doorgeven. Zo Gods goedheid wereldwijd verspreiden, tot heil van medemensen die onheil in hun leven ervaren.
Wie God liefheeft, gaat met God door het leven en maakt daarom bewust bepaalde keuzes. Wandelen voor Gods aangezicht getuigt van inzicht. Wie met God wandelt ontmaskert machten en machthebbers. Dat werkt bevrijdend. Met God door het leven gaan maakt een ander mens van je. Dat heeft deze dichter diep ervaren. Daarom kan hij niet anders dan dankbaar zingen voor God, over God, over Gods goedheid en trouw.
Heer, red mijn leven. Maak mij Uw wegen bekend en laat mij dankbaar de enige weg bewandelen die naar het ware leven leidt, ethisch verantwoord handelen, diakonaal leven. Laat mij in Uw huis dankbaar de beker der dankzegging opheffen en Uw Naam prijzen, omdat U mij heeft welgedaan, U mij heeft gered.
Avondmaal als teken van Gods liefde en nabijheid. Avondmaal vieren als dankbaar antwoord op het heil, de uitredding die God ons geschonken heeft. Avondmaal vieren als lofoffer, als uiting van dankbaarheid en liefde tot God. Wat heeft een mens nog meer nodig om dankbaar en gelukkig te kunnen zijn, een leven lang?
Lof zij de Heer, Halleluja. Amen.