Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

13 april 2008

ds. Alida Groeneveld

Protestantse Gemeente
Weesp & Driemond

OMZIEN NAAR ELKAAR
bezinning op pastoraat & diaconaat

zondag 13 april 2008 – 4e zondag van Pasen
Grote of Laurenskerk 10:00 uur

voorganger:  ds. Alida Groeneveld
orgel & vleugel: Christine Kamp

Deze dienst is voorbereid door de beleidsplancommissie: Manin Konijnenbelt, Wim Lamfers, Hans Snoeij en Mirjam van Veen

Bij deze dienst

Vandaag heeft u opnieuw de gelegenheid uw bijdrage te leveren aan het beleidsplan van onze gemeente. Op eerdere zondagen hebben we ons gebogen over de vraag wie we als kerkelijke gemeente zijn en wie we zouden willen zijn. We willen een veelkleurige en diverse gemeente zijn, die ruimte biedt aan mensen met verschillende opvattingen en achtergronden. Daarnaast wil de gemeente open en gastvrij zijn.

De beleidsplancommissie vraagt vandaag uw mening over
Pastoraat & Diaconaat

Hoe kan het pastoraat en het diaconaat zo worden georganiseerd dat zo min mogelijk mensen buiten de boot vallen? ‘Omzien naar elkaar’ is een gevleugelde term als het gaat om pastoraat en diaconaat, maar hoe doe je dat eigenlijk? Wat kunnen we als gemeenteleden zelf doen? Wat moet door de gemeente georganiseerd en aangeboden worden?

Het thema ‘omzien naar elkaar’ is op kunstzinnige wijze uitgewerkt in beeldende kunst en muziek.

Tijdens de dienst zal u duidelijk worden gemaakt op welke wijze u vandaag uw bijdrage kunt geven.

Namens de beleidsplancommissie: Manin Konijnenbelt, Wim Lamfers, Hans Snoeij en Mirjam van Veen

ds Alida Groeneveld

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Stilte

Gesprek met de kinderen

Zingen: ‘Nu wij uiteengaan’
tekst: Sytze de Vries
melodie: Christiaan Winter
uit: Zingend Geloven 7/89

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: refrein

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goed in elk huis!
Voor alwie komen onder dit dak: refrein

De kinderen gaan op weg naar hun eigen ruimte

Uitleg over de dienst
Allen gaan staan

zingen: gezang 380: 1, 2, 3 en 7
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid
voor licht en vreed’ in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

Voorbereiding:
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
a: amen
v: Genade zij en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
a: amen
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a: en laat ons weer in vrede leven.
v:  amen

Allen nemen plaats

Gezongen kyriëgebed: gezang 280

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Lofprijzing:

Prijs, o volken, onze God, laat luit uw lof weerklinken, hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. Geprezen zij God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd. (Psalm 66: 8-9 en 20)

zingen: gezang 239: 1 en 2
Uw naam is Trooster. Gij geleidt
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Eerste lezing: I Koningen 17: 10-16

Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen.
‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’
Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de HEER, de God van Israel: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’
De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij mond van Elia had beloofd.

zingen: gezang 239: 4

Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

Tweede lezing: Lucas 19: 1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.
Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

zingen: gezang 239: 5

Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

Derde lezing: Lucas 15: 3-7

Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:
‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.”
Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

zingen: gezang 239: 6

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
MEDITATIEVE WANDELING

U kunt een meditatieve wandeling door de kerkruimte maken langs de drie kunstwerken die er staan opgesteld. Deze zijn gemaakt door onze gemeenteleden Mathilde Kroon,Gerjan Veenhoven en Annelies Westra. Tijdens deze wandeling speelt Christine Kamp bewerkingen van gezang 239 ‘Kom Schepper God, o Heilige Geest’(‘Veni Creator Spiritus’).
U heeft de gelegenheid om, geïnspireerd door de drie lezingen, de kunstwerken en de muziek, uw antwoorden op de vragen aan te geven en het papier in de daarvoor bestemde bus te doen.

De meditatieve wandeling wordt besloten met:

zingen: gezang 239: 7

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Inzameling van de gaven
bestemd voor de kerk en het ZWO-project: Mua Hospital in Malawi

De kinderen komen terug met hun eigen kunstwerk

Gesprek met de kinderen

Lied met de kinderen: Barmhartige Samaritaan

Tekst: Hanna Lam
muziek: Wim ter Burg
uit: Alles wordt nieuw
Jezus die ons is voorgegaan,
barmhartige Samaritaan.
Wij zien de anderen soms niet,
net als de priester, de leviet.
Al zijn wij kind’ren van het licht,
wij hebben de ogen vaak dicht.
Jezus die ons is voorgegaan,
barmhartige Samaritaan.
Wij moeten langs de wegen gaan,
de mensen bijstaan in Gods naam.
Wij moeten doen zoals U deed,
en helpen in lief en in leed.

Dankgebed en voorbeden

na ‘zo bidden wij samen’

Vredegroet

v: De vrede van de eer zij altijd met U
a: En met uw geest

Geeft elkaar een teken van vrede

Tafelgebed

Eeuwige God, naar U zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde,
die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht, aan ons leven.
Gij zegent ons met uw goddelijke onrust.
Gij houdt ons af van valse tevredenheid.
Gij laat ons wegen gaan door donkere diepten, ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen.
Gij ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden, die ons sterk maken als wij zwak zijn,
die ons troosten en bemoedigen,
als wij denken niet meer verder te kunnen.

Wij danken U voor allen die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe:
voor Abraham en Sara,
voor Mirjam en Mozes,
voor David en Esther.

Maar wij danken U vooral voor Hem die zo hartstochtelijk met ons op weg is: Jezus Christus.
Hij is een licht op ons pad.
Hij opent ons de ogen en sterkt ons met zijn gaven, opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden.

In de nacht voordat Hij stierf,
…volgens de inzettingswoorden

Zo danken wij U, Vader,
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus
die ons is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U
en de pelgrimstocht van het leven te gewagen.
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht,
ook wanneer alles ons ontvalt.
Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend, uw liefde die allen vernieuwt.

Eeuwige God, zend ons uw Geest,
opdat wij op uw weg licht voor onze ogen hebben, kracht voor onze leden
en vrienden op de anders zo eenzame weg.

Geef dat wij U zoeken, U ontmoeten en U kennen,
als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus
die onze weg is naar U toe. Amen

Laten we dan bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;’en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Delen van brood en wijn

Dankgebed

zingen: gezang 281

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der englen in.

Wegzending en zegen:

voorganger:
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; zegene ons de grote NAAM
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

v: Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen:

v: Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven:

v: Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen:

v: Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven:

v: Het licht van Gods ogen gaat over U op! De zon van Zijn vrede als een nieuwe dag!

allen:  (3x)

+ + +

U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee èn iets lekkers na te praten over deze dienst. Voor de kinderen is er limonade.

De leden van de beleidsplancommissie horen graag uw commentaar, van wat voor aard ook, op deze dienst.

volgende keer:
Op zondag 25 mei zal onder leiding van de  beleidsplancommissie het onderwerp ‘kerkdienst’ aan te orde komen. Meer nieuws hierover zal verschijnen in ‘Onderweg’ en op de website: www.pknweespdriemond.nl

Wilt u meer weten over onze gemeente of wilt u na vandaag een gesprek met een voorganger of ouderling, neem dan contact op met Jetty van Kessel van het Pastoraal Diaconaal Centrum. Geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00-13:00 uur. Telefoon: 0294-483993, e-mail: pdc@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.pknweespdriemond.nl en www.kerksite.nl met informatie over het jeugd- en jongerenwerk.

Voor de vragenlist klik hier