Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

31 december 2013, Oudjaarsavond

Psalmen zingend gaan wij het nieuwe jaar in, omdat Psalmen en zingen tot het draagvlak van ons bestaan behoren. Daarom gaan wij gedragen door Psalmen vol vertrouwen verder aan Gods hand. Psalmen zingen, omdat een leven waarin niet gezongen wordt (iets wat helaas steeds meer voorkomt) een leeg leven is in plaats van een gevuld bestaan. Psalmen en zeker de lofzang geven zingen en het leven immers diepgang. Psalmen zijn teksten met diepgang, teksten uit het harde leven gegrepen, teksten die ons raken. Daarbij komt ook nog muziek als troost. Allemaal cadeaus van onze lieve Heer. Wat wil een mens nog meer?
Psalmen zingen betekent de lofzang gaande houden, dus dankbaar, tevreden in het leven staan. Niet negatief, maar met een goed gevoel als hecht fundament. Onze zorgen, onze frustraties leggen wij aan God voor, in ons gebed. De lofzang blijven wij zingen, wat ons ook overkomt. De lofzang tilt ons immers boven de wisselvalligheden van het leven uit. De lofzang maakt ons duidelijk dat er meer is dan ellende en verdriet. Met ‘Hallelujah, de blijde toon’ laten wij lijden en dood achter ons, belijden wij het goede te verwachten van God.
‘Het is goed de Heer te loven, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw’. De lofzang gaat door, dag en nacht. Leven is God loven, elke dag opnieuw, omdat Zijn weldaden elke morgen nieuw zijn (Klaagliederen 3:23), Hij ons draagt van dag tot dag. God loven, omdat Hij ons omgeeft met liefde. God loven, omdat Hij ons niet laat vallen, maar ons trouw blijft. Gods liefde en trouw bezingen in ons lied, omdat het DAARom draait in het leven en omdat God hoopt dat ook wij, trouw aan medemensen, liefde verspreiden in ons leven. Liefde en trouw als fundament van een goed leven, omdat als je niet op mensen kunt vertrouwen, niet op de liefde van mensen kunt terugvallen, het leven onbetrouwbaar en daarmee onmenselijk hard wordt. Als een kind liefde en trouw mist in het leven, is het beschadigd voor heel het leven. Daarom wijst God ons op het belang van duurzame liefde.
Hoe velen moeten die verbondenheid, waar zij al hun kaarten op hadden gezet, niet missen in hun leven? Hoe velen zijn niet getraumatiseerd door een scheiding? Wat doen wij elkaar aan? Beseffen mensen dat wel voldoende?
Liefde en trouw als basis, omdat je zonder volharding, onvoldoende bereikt in het leven. Liefde en trouw als basis, opdat het leven als goed kan worden ervaren. Liefde en trouw als fundament, om geborgenheid en troost te kunnen ervaren. Dat doet je zo goed. Liefde en trouw als de mooie lijst die het schilderij van ons leven omgeeft, extra diepgang geeft. Daarom omlijst de lofzang op Gods liefde en trouw het dagelijks leven van deze dichter, het dagelijks leven van de kloosterlingen. Zeven maal zing ik U lof (Psalm 119:64) in zeven getijdendiensten. Dag en nacht gaan de lofzang en het gebed door, omdat Gods goedheid geen einde kent. Mede door middel van de lofzang verheugen wij ons over Gods weldaden en over de peilloze diepte van Gods gedachten.
Psalmen zingend mogen wij Gods liefde en trouw doorgeven aan anderen. Psalmen zingend mogen wij de vreugde van het geloof doorgeven aan anderen. Psalmen zingend mogen wij vooral het onrecht heilzaam inperken, opdat mensen deel van leven hebben, zich veilig en beschermd weten, de wettelozen niet onbeperkt te keer kunnen gaan, mensenlevens kunnen vernietigen, en de rechtvaardigen kunnen bloeien. Want alleen waar rechtvaardigheid kan gedijen is het leven goed. Daar groeien cederbomen, zodat mensen schaduw kunnen vinden. Daar is van stagnatie geen sprake, wel van veel vrucht dragen, ‘als een boom gepland aan waterstromen’ (Psalm 1:3).
Liefde en rechtvaardigheid, mensen recht doen, mensen tot hun recht laten komen, wat dat allemaal betekent leer je alleen in Gods huis, nergens anders. Dat leer je uit de Schriften en via het zingen van Psalmen. De Psalmen als voedingsbodem voor recht en gerechtigheid. De Psalmen als voedingsbodem voor een goed bestaan. De Psalmen als voedingsbodem voor daden die God welgevallig zijn. Daarom Psalmen zingen, dag en nacht.
Alles waar het Israël om gaat, alles waar het om draait in een goed leven onder Gods zegen komt in deze Psalm samen. Je moet de draagkracht van het kerklied ervaren hebben om zo’n Psalm als deze te kunnen dichten. Je moet gedragen door muziek en liederen intens hebben geleefd om deze woorden na te kunnen zingen, in te kunnen stemmen met dit loflied van deze dichter en vooral om deze woorden handen en voeten te kunnen geven in het dagelijks leven. Wat indien het geloof geen dagelijkse praktijk is, indien geloven niet doen is, uit het geloof leven is, is het niets waard.
Gedragen door het kerklied mogen wij uitgroeien tot een mooie boom, veel vrucht dragen, tot op hoge leeftijd krachtig en fris blijven. Gedragen door het kerklied kunnen wij het leven in al zijn hardheid aan. Gedragen door het kerklied geven wij Gods weldaden ook in het komende jaar door via daden van liefde, opdat ook 2014 een anno Domini, een jaar tot eer van de Heer, wordt. Gedragen door het kerklied, omdat niets ons meer draagkracht schenkt dan liederen die ons diep raken, muziek die ons troost.
Het is goed de Heer te loven. Het is goed met God te leven, elke dag God dankbaar te loven, vanwege Zijn liefde en trouw. Amen.