Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

14 oktober 2007

ds. Wim Lamfers

Drempelgebed:
Eeuwige God, betoon ons Uw ontferming.
Spreek Uw heilzaam Woord tot ons, dat ons van vreemden tot vrienden maakt,
van mensen die genezing nodig hebben tot gezonde mensen, die dankbaar Hem loven die ons geneest van de wonden die het leven slaat: Jezus Messias, onze Heer. Amen.

Kyriëgebed:
Omdat U Uw wereld niet aan het lot overlaat, komen wij met de nood van de wereld tot U,
dankbaar dat wij U en Uw goedheid als adres mogen hebben.
Wees hun tot steun die ziek zijn, met angst en beven hopen op genezing; of dat nu in Mua of in Weesp is. Kanker doet zoveel met je. Dat zij vertroost worden.
Wees met hen voor wie geen genezing meer mogelijk is. Dat zij het feit dat zij ziek blijven kunnen aanvaarden. En mocht de dood ermee gemoeid zijn, dat zij vol vertrouwen in vrede kunnen heengaan.
Wees hen tot steun die in Myanmar de straat op durven gaan, omdat zij hongerend en dorstend naar gerechtigheid het jarenlange onrecht niet langer kunnen verdragen. Dat zij de tirannie kunnen verdrijven die hun hun hart doorwondt en dat zij de vrede en het recht vinden die zij zozeer zoeken.
Heer, ontferm U over Uw mensen. Amen.

Hoewel ze met z’n tienen zijn, vormen deze tien mannen toch geen ‘minjan’, want zij mogen, hoewel ze met z’n tienen zijn, niet een synagogale dienst vieren, omdat ze onrein zijn, melaats. Vanwege hun ziekte zijn zij uit de synagoge en uit de samenleving verdreven. Zo doen wij dat: wie anders is dan wij, mag niet met ons meedoen. Hun besmettelijke ziekte heeft de schijnzekerheden van de gemeenschap aangetast, angst en paniek gezaaid. Daarom worden zij voor alle zekerheid uitgesloten, buiten de gemeenschap gehouden, naar de rand van de samenleving verdrongen. Tien gemarginaliseerde ‘outcasts’, die maar moet zien hoe ze overleven…
Voortdurend bezig zijn met overleven, is geen leven. Daarom is er één die WEL naar hen omziet, één medemens die hen NIET afschrijft: Jezus, de man Gods.
Wie ziek is, staat buiten het arbeidsproces. Wie ziek is, staat buiten de samenleving. Wie lang ziek is, loopt het risico te worden vergeten. Wie kijkt er in Afrika om naar medemensen die melaats zijn of Aids hebben? Wie durft het aan met hen om te gaan, alsof er niets aan de hand is? Wie geeft hun het gevoel dat zij volop medemens zijn, volop meetellen voor God en de mensen?
Als WIJ ziek zijn, zijn er voor ONS allerlei medicijnen. Als ZIJ ziek zijn, zijn er vaak geen medicijnen of medicijnen waarmee geknoeid is of medicijnen die wij hier allang niet meer gebruiken. ZIJ vormen namelijk geen markt waaraan je kan verdienen. ZIJ zijn daarom niet interessant. Zie maar dat je beter wordt…
Wie dingen alleen maar uit economisch oogpunt beziet, schrijft veel mensen genadeloos af. Maar is een mens alleen interessant, zolang men economisch rendabel is? Ben je alleen mens, als je kan werken? Is werken de ultieme zin van het leven? Of gaat het veeleer om het leven zelf, in z’n totaliteit? Weten we wel wat leven is, als we alles alleen door de bril van werk of een goed draaiende economie zien? Weten we wel wat het is te moeten leven als je ziek bent en voortdurend bang dat die afschuwelijke ziekte het zal winnen? Deze melaatse medemensen stellen ons, het als medemensen in Afrika en Weesp, indringende levensvragen. Hebben we daar een antwoord op? Geen dooddoener, maar een ECHT antwoord, dat het hart raakt.
Jezus geeft deze mensen zo’n antwoord, Hij ontfermt zich over hen, omdat Hij het niet langer kan aanzien dat zij langzaam maar zeker afglijden naar de ondergang, omdat Hij het niet langer kan aanzien dat zij niet mogen deelnemen aan de eredienst in de synagoge. Zij hebben toch net zo goed het recht om samen met anderen te bidden en dankbaar God te loven? God is er toch voor ALLE mensen?
Wat is ONS antwoord op de nood van onze medemensen in Afrika? Is dat een liefhebbend antwoord, een antwoord vol bewogenheid, in de trant van Jezus? Of is dat een keihard antwoord? Dat we Afrika hebben afgeschreven, keihard, omdat het economisch niet interessant genoeg is. Maar kunnen we Afrika dan niet helpen, nu Azië en Oost-Europa er dankzij de nodige hulp bovenop beginnen te komen? Als WIJ niet naar de mensen in Afrika omzien, ziet niemand naar hen om! Als wij geraakt door Gods liefde, door Jezus’ bewogenheid met mensen, als wij dankbaar voor Gods goedheid, dankbaar dat wij het zo goed hebben in een wereld vol ellende, ons niet verantwoordelijk voelen voor medemensen in Afrika, hebben ze niemand. ‘Ik heb niemand, meneer’. Net als die eenzame man in Bethesda. Dan sterven mensen eenzaam ergens in een hutje. Is dat humaan? Is dat aanvaardbaar?
Jezus laat zien wat het concreet betekent dat de hoge God naar mensen omziet die diep in de put zitten. God kan het niet langer aanzien. Daarom ziet de Rechtvaardige om naar wie aan de onderkant van de samenleving leven, naar armen en verschoppelingen en brengt Hij een heilzame keer in hun harde lot. Van een beest worden ze God zij dank een mens. Jezus ziet in navolging van God om naar wie kwetsbaar in het leven staan. Daarom ziet Hij het als zijn opdracht om mensen in Gods naam te genezen. Hier ben ik. Ik help je. Ik ben er voor jou.
Mensen helpen is vaak ondankbaar werk. Maar ook Jezus zit niet op een bedankje te wachten. Hij verbaast zich wel over zoveel ondankbaarheid. Hoe is het mogelijk? Maar hoe vaak zijn WIJ dankbaar? Dankbaar als die ene man die WEL terugkomt om dankbaar God te eren. Nee, dankbaarheid is geen massaproduct. Terwijl dankbaarheid wel een heilzaam fundament onder je leven is. Wie niet de levenskunst verstaat dankbaar in het leven te staan, mist een heilzame dimensie in het leven. Wie niet dankbaar naar het leven kijkt, doet zichzelf in ernstige mate tekort, loopt een goed levensgevoel mis. Dankbaarheid leer je alleen vanuit het geloof, niet van de overvloed van onze consumptiemaatschappij. Daar leer je eerder on-tevredenheid. Vanuit de levenskunst van de dankbaarheid ga je vanzelf werken der dankbaarheid verrichten, omzien naar wie het minder goed getroffen hebben in het leven, dankbaar Gods goedheid verspreiden, in onze direkte omgeving en ver weg…. in Malawi. Ook daar wonen dankbare Samaritanen, die leven uit de vreugde van de Heer. ‘Ik doe afstand van mijn pijn en verdriet en leg dat alles met vreugde neer voor God, want Zijn belofte blijft Hij gestand’. Hallelujah! Amen.

Gebeden:

Wij danken U dat U mensen niet laat aanmodderen, maar weer grond onder de voeten geeft, moed op het leven. ‘Kom vriend, hogerop!’ Zo haalt U mensen die uit de diepte roepen tot U uit de ellende. Geweldig!
Wij danken U dat er landen in Azië en Oost-Europa zijn die na de nodige ontwikkelingshulp er bovenop komen, landen waar mensen eindelijk aan leven toekomen in plaats van alleen maar gebukt te gaan onder de moeite hoe dan ook te overleven. Wij bidden U: laat het met Afrika ook zover komen. Ook daar wonen mensen die het verwachten van U.
Wij bidden U voor al die mensen die hier werken en elke maand trouw geld naar hun familieleden elders ter wereld sturen. U weet hoe zwaar en moeizaam hun leven soms is, dat zij Uw steun nodig hebben. Maak dat wij meer respect hebben voor hun voorbeeldige menslievendheid.
Wij bidden U voor onze medemensen in Ghana, een land waar wij vanuit Weesp al langere tijd bij betrokken zijn. Dat de goede economische ontwikkelingen ook in Ghana blijven doorgaan, opdat men ook daar een menswaardig bestaan kan leiden. Dat wij iets leren van de spiritualiteit van de mensen daar, van hun diepe geloof.
Wees met Uw volk in Zimbabwe, waar men onder kameraad Mugabe de lijdensbeker tot op de bodem moet leegdrinken, diep lijdt aan het leven, aan een land in verval. Dat ook daar het uur van bevrijding daagt.
Wees met al die kinderen veraf en dichtbij die geen schoolopleiding afmaken, geen werk vinden dat hen uitdaagt. Dat zij desondanks hun draai in het leven vinden, aan leven toekomen.
Wij danken U dat U ons in de gelegenheid stelt medemensen te helpen en zo iets zichtbaar te maken van Uw goedheid.
Heer, wij prijzen Uw naam door U aan te roepen vanuit de stilte van ons hart.
Dat God onze gebeden ter harte neemt, in Jezus’ naam. Amen.

EN WEEST DANKBAAR (Kolossenzen 3:15)

Op deze zondag van het werelddiakonaat vieren wij dankbaar de maaltijd van de Heer en staan wij dankbaar stil bij het nieuwe Avondmaalsproject van de ZWO-commissie: wij gaan een ziekenhuis in Malawi helpen.
Een Ghanees koor uit Amsterdam brengt de swingende Afrikaanse spiritualiteit in Gods huis.
Joost van Angelen, die in het christelijk ziekenhuis in Mua gewerkt heeft, vertelt ons het nodige over de (problemen van de) gezondheidszorg in Malawi evenals diaken Ineke Sliggers, die het ziekenhuis in Malawi bezocht.
Christine Kamp bespeelt het Bätz-orgel en de Sauter-vleugel.
Ds. W.J. Lamfers is de liturg.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VOORBEREIDING

Orgelspel

Mededelingen

Het koor zingt: Let’s get together – Laat ons samenkomen

Wij gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Wij nemen plaats

Wij zingen: Psalm 23:1.

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Ter inleiding op het Kyriëgebed zingt het koor:

I’m trading my sorrow  Ik doe afstand van mijn verdriet
I’m trading my shame   Ik doe afstand van mijn gevoelens
van schaamte
I’m laying them down for the joy of the Lord  Ik leg dat alles
met vreugde voor God neer.
I’m trading my sickness   Ik doe afstand van mijn ziekte
I’m trading my pain          Ik doe afstand van mijn pijn
I’m laying them down for the joy of the Lord  Ik leg dat met
vreugde voor God neer.
And we say yes Lord (3)  En we zeggen ‘ja God’
Yes Lord (3), Yes Lord (3) Amen
I’m pressed but not crushed, persecuted not abandoned
Ik ben verdrukt, maar niet verpletterd, vervolgd, maar niet aan het lot overgelaten
Struck down – terneergeslagen
But not destroyed  maar niet vernietigd
I’m blessed beyond the curse for his promise will endure
Ik ben gezegend, de vloek te boven, want Zijn belofte zal standhouden
And his joy’s gonna be my strength  en Zijn vreugde wordt mijn kracht
Though the sorrow may last for the night    ook al duurt het verdriet een hele nacht
His joy comes in the morning  Zijn vreugde komt, in de
morgenstond.

Leggen wij de nood van de wereld vol vertrouwen op Zijn hulp voor aan de Heer

Na het Kyrië zingen wij als gloria: gezang 21: 1, 3, 6 en 7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja!
DE SCHRIFTEN

Groet:

Lectrix Wil Schulte leest Psalm 113 en Lukas 17:11-19

Na de Evangelielezing zingen wij: Alles wordt nieuw III, 18:

De kinderen gaan onder orgelspel naar de kinderdienst

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Wij zingen: gezang 71

Jezus, wandlend langs de wegen,
kwam eens tien melaatsen tegen,
die van verre bleven staan,
roepend: `Meester, zie ons aan’.
En Hij zeide: `wordt gereinigd,
wordt genezen, weest geheiligd.
Gaat en laat uzelve zien
aan de priester, alle tien’.

Tien melaatsen gingen henen
en genazen, maar slechts ene,
slechts een vreemde, dankte Hem,
kerende, met luider stem.
En Hij vroeg: `waar zijn de negen?
Waarom hebben zij gezwegen
en vindt slechts een vreemdeling
woorden van verheerlijking?’

Heer, als wij, melaats van harte,
tot U roepen uit de verte
en Gij zegt: `gaat heen, wordt rein’.
laat ons als die ene zijn.
Laat de dank in onze monden
woorden vinden voor het wonder.
Laat ons lovend tot U gaan
om wat Gij ons hebt gedaan.

Joost van Angelen en Ineke Sliggers vertellen ons het nodige over de situatie in Malawi

Wij zamelen op deze zondag van het werelddiakonaat onze gaven in voor het werk van het werelddiakonaat en voor het ziekenhuis in Malawi, ons nieuwe Avondmaalsproject.
Tijdens de collecten kunt U luisteren naar Christine Kamp en daarna naar het koor, dat ‘Kwasie kwasie’ zingt.

De gebeden

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

V: vrede zij U!
G: vrede ook met U.
V: verheffen wij ons hart tot de Heer onze God en laten wij
Hem dankzeggen, want Zijn barmhartigheid is groot.

Heer, onze God, wij danken U, dat Christus een van ons is geworden en zich vernederd heeft tot op het kruis toe. Daarom hebt U Hem verhoogd en Hem een bijzondere naam geschonken, opdat allen zich zouden buigen voor Hem. Samen met de engelen zingen wij U dankbaar en vol vreugde toe:

Niet voor de dood maar voor het leven hebt Gij ons geschapen. Wij danken U op de dag van Zijn opstanding voor Christus, die ons door de nacht is voorgegaan naar Uw licht.
Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God, Koning der wereld, die ons het brood uit de hemel geeft en de wijn van het Koninkrijk en ons uitnodigt brood en wijn met U en met elkaar te delen om zo Uw goedheid te proeven en te zien.
Gezegend is Hij, die in de nacht waarin Hij werd overgeleverd brood nam, de dankzegging uitsprak,
het brood brak en aan zijn vrienden gaf met de woorden:
‘Neemt en eet tot mijn gedachtenis. Dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.’
Ook nam Hij de beker, nadat de maaltijd was afgelopen, sprak de dankzegging uit, gaf de beker door aan zijn vrienden met de woorden: ‘drinkt allen tot mijn gedachtenis uit deze beker van het nieuwe verbond. Dit is mijn bloed, dat voor U en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’

Zend Uw Heilige Geest in ons midden, zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat.
Breng allen bijeen in het Rijk van uw vrede, waarnaar wij onderweg zijn met allen, die wij aan U opdragen;
hen aan wie wij vreugde beleven,
hen over wie wij ons zorgen maken
hen die ons zijn voorgegaan naar U.
Verenigd met heel uw kerk zegenen wij U, goede God,
en prijzen wij Uw trouw.
U komt alle heerlijkheid toe door Jezus Christus, Uw Zoon, die ons tot onze troost leerde bidden:
Onze Vader

Wij ontvangen dankbaar brood en wijn uit Gods hand

Musica sub communione

Dankgebed:

Heer, wij danken U dat wij wereldwijd Uw heil mogen ervaren, rondom U het feest van Uw aanwezigheid in ons midden mogen vieren en naar Uw feest van licht en leven, brood en wijn, naar Uw Koninkrijk mogen toeleven.
God, Gij zijt goed voor ons. Daarom prijzen wij Uw naam en is al onze hoop gevestigd op U. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning der wereld, die ons draagt van geslacht tot geslacht. Amen.

Wij zingen (staande): gezang 481

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Gezongen zegen (GvL, 344)

Orgelspel

Wij wensen U een fijne zondag. Daartoe drinken wij eerst samen gezellig koffie.

Wilt U de preek thuis nog eens nalezen,
neem dan kontakt op met de predikant
of kijk komende week op de website: www.pknweespdriemond.nl.