Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

23 december 2007

ds. Wim Lamfers
Kyriëgebed:

Ontferm U over mensen vol wonden en littekens die lijden onder geweld, nooit rust hebben, altijd in angst leven dat zij of hun kinderen het zoveelste slachtoffer worden.
Maak dat wij in Nederland de moed hebben niet langer wapens te exporteren, opdat mensen in vrede kunnen leven.
Ontferm U over mensen die lijden onder onrecht. Mensen die worden onderbetaald, geen eigen stuk grond hebben, mensen die ondanks hard werken niet verder komen in het leven.
Dat men oog krijgt voor hun zorgen, hen eindelijk als mens gaat zien.
Ontferm U over kinderen die onvoldoende aandacht krijgen, met een taalachterstand het onderwijs ingaan, zich niet leren redden in het leven.
Ontferm U over hen en hun ouders.
Heer, wij bidden U: KYRIE ELEISON.

OT-lezing: Jesaja7:10-17
NT-lezing: Mattheüs 1:18-25

Wat is je leven nog waard, als je niets hebt om naar uit te kijken? Wat blijft er van je leven over, als je geen toekomstperspectief hebt? Dan wordt je wereldje wel heel klein, benauwend. Dan wordt het donker om je heen. Ronddraaien in een cirkeltje, de dagelijkse routine, meer niet. Een mens moet toch iets hebben om naar uit te kijken? Uitkijken naar een dag als deze. Uitkijken naar het feest van het Christuskind. Uitkijken naar de komst van iemand die veel voor je betekent. Uitzien naar iets moois of naar iets wat je goed doet. Vooruit kijken. Voorpret op wat komen gaat.
Jesaja durft het ook aan zich niet langer blind te staren op de huidige, uitzichtloze situatie, maar vooruit te kijken. Zo doorbreekt hij de grauwsluier van een uitzichtloos bestaan. Middenin een uitzichtloze situatie van dreiging en oorlogsgeweld schenkt hij mensen hoop door hen te wijzen op een teken van hoop: de komst van een bijzonder kind. Ja, toch is er toekomst! God zij dank. Toekomst, omdat God naar ons toe komt. WIJ zoeken God niet op; wij weten niet eens waar we Hem zoeken moeten. Nee, God zoekt ONS op. Hij komt naar ONS toe, als een weerloos kind, dat ons de vraag stelt: durf jij dat ook, zo ontwapenend, zo kwetsbaar over te komen? Want alleen zo bereik je mensen, alleen zo raak je mensen diep, in navolging van Jezus. Of vraagt God dan te veel van ons?
God komt in deze Adventtijd naar ons toe en zegt tegen ons: met JOU wil ik verder. Ik heb je bij je naam geroepen; Ik heb voor JOU gekozen, in DIT weerloze Kind. Daarom mag je gedoopt worden. De doop als zichtbaar teken dat Ik, Immanuël, er ben voor JOU, voor JOU kies. Daarom vol vertrouwen verder gaan, bijvoorbeeld door je kind iets aparts mee te geven, zodat het onderscheid weet te maken tussen goed en kwaad, niet doet wat niet goed is voor een mens, maar consequent kiest voor wat goed is voor mensen. Consequent leven uit Gods goedheid. Consequent, heel ontwapenend goedheid om je heen verspreiden. Soms dwars tegen negatieve tendensen in. Dan komt alles vanzelf goed, ja gebeuren er onverwachte dingen. De oorlogsdreiging wijkt, de donkere wolken waaien over; weg!
Dat klinkt mooi, maar durf je dat aan? Want stel dat die boodschap nou NIET klopt, NIET waar is?
Jozef moet kiezen: gelooft ie het wel of gelooft ie het niet? Gelooft hij God op zijn woord of denkt hij: bespaar mij alsjeblieft al dat geroddel en laat hij Maria zitten met een kind? Durft hij het op te nemen tegen al dat geklets of gaat hij er stilletjes vandoor, vlucht hij voor de wisselvalligheid en de waan van de dag van de publieke opinie? Kiest Jozef heel ontwapenend voor ongehuwde moeder Maria of doet hij wat men als fatsoenlijk mens van hem verwacht, Maria prijsgeven aan geroddel?
Jozef heeft de moed van het geloof om zich kwetsbaar op te stellen. Hij is weerloos ten prooi aan achterklap, waar zoals wel vaker weinig van klopt. Hij durft te kiezen voor dit kind, dat vanaf het begin gespreksstof oplevert. Jezus – ten prooi aan tegenstand, zijn leven lang. Jozef durft te kiezen voor die merkwaardige boodschap van een God, die blijkbaar niet zo’n fatsoensrakker is als men wel beweert. Wat een merkwaardige God, dat Hij niet zo is zoals wij, anders is dan WIJ denken.
Het blijft een ondoorgrondelijke God, die een merkwaardige weg door het leven met ons gaat. Dan mag je als vrouw wel voor een speciale opdracht zijn uitgekozen, maar had dat nou niet anders gekund? Minder opvallend, zodat je minder kwetsbaar bent, minder voor je kiezen krijgt. Blijkbaar houdt deze merkwaardige God niet van doodgewoon, wel van bijzonder, ook al is dat voor mensen niet altijd leuk. Maria en Jozef hebben daar weet; en Jezus helemaal.
Jesaja, Maria en Jozef durven tegen de tijdgeest in te gaan. Komen wij zo bij een feest uit? Jawel. Maar het Kerstfeest is dan ook een heel apart feest. Zo apart dat men er geen raad mee weet en er een gewoon feestje van probeert te maken. Dwars door alle overbodige rommel heen, die ons alleen maar afleidt van het aparte karakter van dit Christusfeest, komen we uit bij een bijzonder feest: het feest van de Heilige Geest. Daarbij draait het allemaal om een kind, een kind van de Heilige Geest, dat een merkwaardig leven leidt: een leven geleid door de Heilige Geest, een leven gericht op Gods toekomst. Dit kind leeft niet net als iedereen lekker voor zichzelf, maar voor anderen; en Hij sterft ook nog voor ons. Van kribbe naar kruis: één lange lijdensweg. God blijft ondoorgrondelijk.
God kiest in dit kind, in de doop voor ons. God gaat ook met ons soms een merkwaardige weg door het leven, die soms heel pijnlijk is. Is dat te doorgronden? Meestal niet. Daarvoor is het leven te ingewikkeld. En toch is het Gods weg. God vraagt van ons die weg vol Godsvertrouwen te gaan, op een bijzondere manier: weerloos, ontwapenend, kwetsbaar als een kind. Met net zoveel vertrouwen als een kind heeft in zijn vader, geloven wij onze hemelse Vader op zijn Woord, gaan wij achter Hem aan onze weg door het leven. Om ons op weg te helpen banen Jesaja en Mattheüs voor ons een weg door het labyrint van het leven. Zij komen uit bij een merkwaardig kind en vragen ons: is dit kind ook jouw eerste keus? Alleen wie op die vraag ‘ja’ zegt heeft een zalig Kerstfeest. Alleen wie uitkijkt naar DIT Kind en alles van Hem verwacht, heeft het speciale karakter van het Christusfeest geproefd. Amen.

Gebeden:

Heer, wij danken U dat wij zo als gezin, als familie Uw nabijheid mochten ervaren rond de doopvont; dat U voor ons gekozen hebt in Uw Zoon en dat wij dat Christuskind mogen volgen in ons leven. Omgeef ons met Uw goedheid al de dagen van ons leven.
Wij danken U als gemeente dat Uw heilswerk onder ons doorgaat. Dat er steeds weer dopelingen zijn om aan Uw kerk te bouwen. Maak dat wij allen dat met wijsheid doen, heel zorgvuldig, geïnspireerd door de leiding van Uw Geest, zodat de kerk weer mensen weet aan te spreken.
Laat ons bidden voor kinderen bij wie geen Kerstboom in huis staat, omdat zij te kleinbehuisd zijn en zo arm, dat er geen ruimte is voor leuke dingen. Kinderen in oude, versleten kleren. Kinderen die te weinig eten krijgen en kou lijden. Kinderen zonder uitzicht op verbetering van hun lot.
Maak dat zij toch verder komen in het leven.
Wees met wie ernstig ziek zijn, een zware behandeling ondergaan en bang zijn, want hebben zij wel toekomst? U weet wat er in zulke pijnlijke omstandigheden door een mens heen gaat.
Schenk deze mensen rust en troost, opdat die ziekte niet heel hun leven beheerst.
Laat ons bidden voor wie in deze dagen alleen maar ten prooi zijn aan herinneringen. Dat men te midden van herinneringen ook troost en blijdschap ervaart.
Heer, wij bidden U: KOM, HEER, EN TOEF NIET LANGER
Stil gebed
OV