Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

17 mei 2007 Hemelvaart

ds Wim Lamfers

Lezing uit het boek Handelingen: Handelingen 1:1-12
Evangelielezing: Lukas 24: 46-53

Gemeente van de ten hemel gevaren Heer,

Na de vreugdeboodschap van Pasen dat de Heer leeft, klinkt op Hemelvaartsdag de blijde boodschap dat de wereld niet aan haar lot is overgelaten, niet in het dolle rondtolt, maar dat wereld veilig is in Gods hand. De vreugde van Pasen wordt alleen nog maar groter nu men mag weten dat de verhoogde Christus ons niet alleen in leven houdt, maar deze wereld ook nog eens met liefde regeert. Om Gods koninkrijk, Gods regering vorm en inhoud te geven zit de ten hemel gevaren Heer aan de rechterhand van God. Hij leidt het wereldgebeuren, ons leven in goede banen, ook al begrijpen wij Gods handelen – zeker op moeilijke momenten in ons leven – niet altijd. Hemelvaart is niet het feest waarop reddeloosheid, verlatenheid en onmacht, gevoelens die aanvankelijk bij de discipelen overheersen, nog eens extra worden onderstreept, maar het feest van vertrouwen, het feest waarop ons nog weer eens duidelijk wordt gemaakt dat wij mogen leven onder Gods zegen. Wij leven niet in de schaduw van donkere, dreigende wolken, nee, wij leven met perspectief, omdat de Levende via het traject Sinaï, Pasen en Hemelvaart ons leven leidt. Daarom klinkt op Pasen en Hemelvaart de lof Gods. Daarom staan Pasen en Hemelvaart in het teken van de vreugde, een vreugde die doorklinkt in de oproep van Paulus in zijn brief aan de gemeente in Filippi ons altijd te verheugen.
Vreugde en vertrouwen, dat  zijn de twee elementen die de eerste gemeenten een geweldige drive geven, de twee elementen die er voor zorgen dat men met Schwung het geloof beleeft. Gevoed door de Paasvreugde en vertrouwen ontstaat er een enorme bezieling en een veelheid aan activiteiten. Zonder vertrouwen, zonder vreugde in het leven vaart niemand wel. Zonder die positieve input loop je vast in het leven. Helaas heeft de kerk die vreugde merkwaardig vlug vergeten en nota bene ingeruild voor het tegendeel: somberheid. Waar en waarom heeft die kapitale fout plaatsgevonden? Waarom is de vreugde in de kerk altijd eerder aarzelend, enigszins benauwd en benepen dan spontaan? Dat afgepaste, weinig uitbundige karakter komt de geloofwaardigheid van de blijde boodschap niet bepaald ten goede!
Zonder de vreugde van Pasen als onderstroom van je leven wordt het leven eentonig, ja al gauw een bestaan vol angst en dreiging. Zonder vreugde als hecht fundament onder het bestaan gaat er veel goeds aan een mens voorbij, krijgt het goede leven weinig inspirerende contouren. Zonder vreugde kan een mens niet leven. Daarom zijn er in de bijbelse geschiedenis steeds weer vreugdevolle momenten, feesten. Daarom is het kerkelijk jaar een feestcyclus, een cyclus van feesten, opdat wij geïnspireerd door die feesten in ons leven alle ruimte geven aan de vreugde, want aan het diepe vertrouwen dat wij veilig zijn in Gods hand. Om dat vertrouwen te belichten draagt de Levende in de ikonografie vanouds de wereldbol in zijn hand. Wij mogen ons geborgen weten in Gods hand. Zonder dat o zo bazale levensgevoel van veiligheid en geborgenheid verdwijnen vertrouwen en zelfvertrouwen al gauw uit een leven, met alle ellende van dien. Om die onzalige ontwikkeling te voorkomen schenkt God ons vreugde en het nodige Godsvertrouwen als basis voor het nodige zelfvertrouwen. Vreugde en vertrouwen als inspiratiebronnen voor een ‘flow’, voor een leven vol positief denken.
Waar de discipelen aanvankelijk angstig reageren, komt er vanaf Hemelvaart steeds meer ruimte in hun bestaan voor vreugde en vertrouwen. Daarmee moeten angst en benauwdheid plaatsmaken voor het volkomen tegendeel. Ook hier blijkt dat God bevrijdend werkt, dat God ons afhelpt van wat niet goed is voor een mens en dat de bron van alle goeds ons datgene schenkt wat je zo nodig hebt en je zo goed doet. God staat garant voor positieve dingen en wij, wij mogen daar vol vreugde uit leven. Duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!
Omdat hier zoveel speelruimte is voor blijdschap, klinkt al gauw het lied. Als het niet meer zingt, is het vogeltje dood. Als we niet meer zingen, onthouden we onszelf ontzettend veel, zowel levensvreugde en diepgang. Daarom is het een fundamenteel tekort dat kinderen op school zo weinig meer zingen. De vormende werking en de positieve input van het lied moet men niet onderschatten. Juist door te zingen wordt men op school voor het leven gevormd. Juist door de lofzang gaande te houden houden we onszelf gaande, geven we ons leven iets positiefs mee, iets wat we zo nodig hebben: de troost van de muziek.
Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat.
Na Pasen is Hemelvaart opnieuw een reden om op verhoogde toon vol vreugde te zingen. Wie zichzelf zulke gelegenheden onthoudt doet zichzelf in ernstige mate tekort. Waarom zouden wij niet vol blijdschap zingen nu wij weten dat wij vol vertrouwen mogen leven onder Gods zegen? Waarom zouden wij niet vol vertrouwen en vreugde leven, nu wij weten dat de Heer van het leven ook ONS leven draagt? Wij mogen leven op de adem van Zijn stem. Is er een vertrouwensvollere onderstroom, een hechter fundament onder je leven denkbaar? Vanaf Pasen en Hemelvaart kunnen we daarom alleen maar positief in het leven staan.
De apostelen staan positief in het leven. Daarom kunnen zij er niet over zwijgen waar zij hun kracht om te leven vandaan hebben. De apostelen kunnen niet verzwijgen dat GOD de dragende grond van hun bestaan is, dat uitgerekend God een onuitputtelijke bron van inspiratie is. Levend uit de vreugde en de kracht van de Heilige Geest laten de apostelen hun leven niet bepalen door de tijdgeest, maar zetten zij geheel eigen lijnen uit in hun leven. Zij staan communicatief in het leven.Zij leven zo aanstekelijk, dat hun gemeente nieuwe mensen aantrekt. Allemaal alleen maar dank zij mond op mond reclame, dankzij het feit dat een inspirerende wijze van leven mensen ervan overtuigd: daar wil ik ook bij horen, bij die warme, hechte groep mensen rond de God van Israël.
Vreugde en vertrouwen als de belangrijkste elementen voor een goed leven, als de belangrijkste vormen van reclame. Vanaf Pasen en Hemelvaart mogen wij met die twee waardevolle elementen aan de slag. Laat je inspireren, zodat ook U ten volle toekomt aan een vreugdevol bestaan, zodat ook U positief in het leven staat. Dat is goed voor U. Dat is voor Uw eigen bestwil, ja meer nog, tot zegen van medemensen.
Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. Amen.