Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

8 oktober 2006

ds Alida Groeneveld en ds Dick Pruiksma
orde van dienst
Zondag voor het werelddiaconaat

 

Viering heilig avondmaal

 

Derde zondag van de herfst
Voorgangers: ds Alida Groeneveld en ds Dick Pruiksma

 

Orgel en piano: Christine Kamp

 

Djembe: Angela Kanu

 

Met medewerking van een voor deze dienst

 

samengestelde zanggroep
8 oktober 2006

 

Grote of Laurenskerk Weesp, 10.00 uur
Zondag 8 oktober 2006.

 

Welkom in de kerk
Het is vandaag een bijzondere zondag. We schenken deze dag speciale aandacht aan het Werelddiaconaat en het is de zondag waarop we een jeugdvriendelijke dienst houden.
Eén en ander resulteert in een dienst die iets anders is dan u gewend bent. Om te beginnen zingen we veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse liederen. Zingenderwijs delen we wereldwijd het geloof.
Gewoontegetrouw vieren we op de zondag van het werelddiaconaat het heilig avondmaal. Vandaag worden brood en wijn in de rijen doorgegeven.
In deze dienst wordt uw medewerking ook gevraagd bij de overweging van het evangelie. Vandaag lezen we uit Markus het verhaal van de rijke jongeling.
We wensen u een goede dienst.
ds Alida Groeneveld

 

ds Dick Pruiksma
VOORBEREIDING

 

Orgelspel
Mededelingen namens de kerkenraad
Stilte
Openingslied: Uyai mose – come all you people (Zimbabwe)

image004

 

(Kom allen en prijs je Schepper, kom nu en dien de Heer.)

 

Ter inleiding
Onze hulp en openingsgebed
V:      Onze hulp is in de naam van de Heer

 

A:      die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

V:      Jezus nodigt ons uit op de weg van viering,

 

van ontmoeting en feesten met de nederigen en armen.

 

A:      Laten we Zijn weg in vreugde bewandelen
V:      Jezus leidt ons op een weg vol risico,

 

waarbij wij onze zekerheden los moeten laten.

 

A:      Laten we Zijn weg in vreugde bewandelen

 

V:      Jezus daagt ons uit om te luisteren naar de stemmen van degenen die niets te verliezen hebben.

 

A:      Laten we Zijn weg in vreugde bewandelen
V:      Jezus toont ons een weg om onszelf te geven

 

waar macht en status hun kracht verliezen.

 

A:      Laten we Zijn weg in vreugde bewandelen.
V:      Jezus roept ons op de weg van het kruis te volgen

 

waar wanhoop verandert in de liefde van nieuw leven.

 

A:      Laten we Zijn weg in vreugde bewandelen
(Jan Berry, Sheffield 1990, Engeland)

 

Kyrie (Ghana)

 

 

Gloria 2 (Iona)

image008

 

DE SCHRIFTEN
Gezongen groet

 

V:      De Heer zal bij u zijn

 

A:      De Heer zal u bewaren
Zondagsgebed

 

V:      Gebed

 

         …..vandaag en alle dagen van ons leven.

 

A:      Amen
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,1-15 en 21,1-7
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte. We gaan staan en zingen hallelujah, ondertussen wordt het evangelieboek binnengebracht.
Halle- halle – hallelujah (Caribisch gebied)

image010

Lezing van het Evangelie: Marcus 10: 17-31
Halle- halle- hallelujah.
Gesprek

 

Geel:

 

Jezus schrikt zich een hoedje. Hij bedoelde niet perse dat wij al ons bezit moeten verkopen. Hij wil alleen maar dat wij gaan nadenken over alles wat ons van God afhoudt. Dat kan natuurlijk ook bezit zijn.
Rood:

 

Jezus schiet in de lach. We moeten niet alles wat Hij zegt zo verschrikkelijk serieus nemen. Hij overdrijft ook wel eens. Wanneer je iets verkeerd doet, hak je toch ook niet je hand af en werpt die in het vuur. Hij bedoelde gewoon: geef eens wat meer aan de armen.
Blauw:

 

Jezus wordt ontzettend boos en zegt: dat was nou precies de bedoeling. Je moet alles verkopen en aan de armen geven. En dus schrikken de discipelen en ze zeggen: dat hebben wij toch gedaan! Wie kan dan behouden worden?
Amen (Zuid Afrika)

 

Overwegingen
Lied: Wil je opstaan en mij volgen? (Iona)

 

 

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?

 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?

 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?

 

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’

 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?

 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,

 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!

 

Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij! ,

 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept

 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.

 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.

 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Onder het naspel komen de kinderen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden. Respons: Kyrie eleison (Paraguay)

 

Inzameling van gaven en gereed maken van de tafel.
Gesproken credo met gezongen amen (Zuid Afrika)
JEZUS CHRISTUS, SCHENKER VAN NIEUW LEVEN
Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is op gezag van God om in onze ellende te delen, die vrijwillig slachtoffer werd van vijandschap tegen over onze Schepper om ons van zonde, kwaad en dood te verlossen, van onderdrukking en uitbuiting, van hebzucht en machtsdrang van haat en achterdocht, van zelfverheffing en willekeur, van onze angst voor elkaar en voor de toekomst van onze verslaving aan verdovende middelen en blinde magie, aan vooroordelen en tradities die ons scheiden, aan ideologieën van ras, klasse, etniciteit of familie, aan schadelijke programma’s en statische structuren.
Die uit de dood is opgestaan om ons het nieuwe leven te schenken, een leven in vrijheid en vreugde, een leven in liefde, een leven in gemeenschappelijke dienst aan het welzijn van allen, een leven van strijd tegen armoede en ongerechtigheid, tegen ziekte en onverschilligheid, een leven in verantwoordelijkheid voor diegenen die na ons komen om ons land te bewonen, een leven dat getuigt van zijn heil in woord en daad, een leven verzekerd van zijn bestuur, een leven van hoop in zijn toekomst voor ons allen.

 

 

Klaus Nürnberger

 

uit: John de Gruchy, ‘Cry Justice.’ Prayers, meditations and readings from South Africa, 1986.

 

MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed met        Sanctus (pag. 9)

 

                            Instellingswoorden

 

                            Gebed om de Geest

 

                            Onze Vader

 

Communie
Neem mij aan zoals ik ben (Iona)

 

Obrigado Senor (Mozambique)

 

 

Dankgebed
         WEGZENDING EN ZEGEN
La paz del senor (Argentinië)

 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,

 

wees met ons in al het lijden.

 

Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht,

 

nabij ons in donk’re tijden.
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,

 

en geef geloof en vertrouwen:

 

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.

 

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (bis)
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,

 

omgeef Jij ons met jouw zegen.

 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn

 

en zet ons op nieuwe wegen. (bis)
Zegen
Amen (Zuid Afrika)

 

 

Uit de bundel “Hoop van alle volken, zingen met partnerkerken”, uitgegeven door het Werelddiaconaat van de Protestantse kerk in Nederland, kozen we de volgende liederen: Kyrie (Ghana), Halle-halle (Caribisch gebied), Kyrië (Paraguay), Heilig, heilig (El Salvador) en La paz del Senor (Argentinië).
Uyai Mose (Zimbabwe), Gloria (Iona), Amen (Zuid Afrika), Wil je opstaan (Iona), Neem mij aan (Iona) en Obrigado Senor (Mozambique) leerden we van en via de Iona-communnity. Met dank aan John L. Bell en de andere leden van de Wild Goose Resource Group, Iona/Glasgow.